กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Washington

กลุ่มวิจัยทางเคมีวิเคราะห์โดยเฉพาะกลุ่มวิจัยทาง flow injection analysis (FIA) ในห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมที่มี รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน ได้มีความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยของ Professor Dr. G.D. Christian , Professor Dr. J. Ruzicka และ Professor Dr. R. Synovec ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 และได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Arts and Science แห่ง University of Washington ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541 ในปัจจุบันได้มีความร่วมมือในส่วนของปริญญาเอกร่วมสถาบันในสาขาวิชาเคมีแขนงวิชาวิเคราะห์ นอกเหนือไปจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ซึ่งมี รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน โดยในรอบปีที่ผ่านมามีคณาจารย์จากภาควิชาเคมีไปดูงานและปรึกษาหารือในโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันฯได้แก่ ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร, อ.ดร. จรูญ จักร์มุณี, ผศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ และ รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ และคณาจารย์ทาง University of Washington ได้เดินทางมาภาควิชาได้แก่ Professor Dr. G.D. Christian, Prof. Dr. R. Synovec และ Professor Dr. J. Ruzicka ซึ่งนอกจากได้ปรึกษาหารือทางวิชาการแล้ว ทั้ง 3 ท่านยังได้บรรยายพิเศษในการสัมมนาทางวิชาการอีกด้วย

นอกจากนี้ Dr.B. Prozen จากกลุ่มวิจัยทางเคมีของมหาวิทยาลัย Washington ได้มาทำวิจัยกับกลุ่มวิจัยทาง FIA (รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ผู้ประสานงาน) เป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2543)

จากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Washington ทำให้กลุ่มวิจัยทาง FIA ได้รับเกียรติให้จัดการประชุมทางวิชาการ “The 11th International Conference on Flow Injection Analysis” ขึ้นในช่วงวันที่ 16-21 ธันวาคม 2544 ซึ่งทาง Japanese Association for Flow Injection Analysis (JA FIA) จะร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย

นักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษกทางเคมีวิเคราะห์คนแรกของประเทศไทย (นายพัฒนพงษ์ อ่ำพันธุ์) ได้ไปทำวิจัยทาง FIA กับ Prof. Dr. J. Ruzicka และ Prof. Dr. g. J. Clevistian เป็นเวลา 9 เดือน (เริ่มกันยายน 2543) และปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกร่วมสถาบันฯอีก 2 คนที่เข้าในโครงการ

รายงานประจำปี 2543