กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Freiberg

ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับ Freiberg University ประเทศเยอรมัน เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - เยอรมัน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะวิจัยแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการประกอบด้วยทุนศึกษาต่อและการทำวจัยร่วมกัน บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนจาก DAAD ในโครงการ “Sandwich-System” ได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Freiberg University ประเทศเยอรมัน ขณะนี้อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปี 2543 นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Prof. Dr Wolfgang Schulle ที่ Institute of Ceramic Engineering , Freiberg University คือ รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2543 ตุลาคม 2543 เกี่ยวกับร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการจะมีการลงนามร่วมกันในระยะต่อไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2544

รายงานประจำปี 2543