กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hull

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Hull ประเทศอังกฤษ ทั้งทางด้านแลกเปลี่ยนบุคลากร การทำวิจัยร่วมกันทั้งของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2543 Prof. Alan Townshend ผู้เชียวชาญจาก University of Hull, UK ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษที่ภาควิชาเคมี และปรึกษาหารือการทำวิจัยร่วมกันกับนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาปริญญาเอกจากภาควิชาเคมีจำนวน 3 คือ นายวิรัช เรืองศรีตระกูล นางสาววราภรณ์ โสมอ่ำ และนางสาวปริญญา มาสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์ อาจารย์จากภาควิชาเคมีซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการทำวิจัยของนักศึกษาทั้ง 3 คนได้เดินทางไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 4 เดือนที่มหาวิทยาลัย Hull ตามคำเชิญของ Prof. Alan Townshend โดยทุนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร (UMAP) ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2543 - 20 มกราคม 2544

รายงานประจำปี 2543