กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kagawa

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Kagawa ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน มี รศ.ดร.สายสมร ลำยอง เป็นผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือดังกล่าว นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนคือ นางสาวรารุณี แสนหมี่ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมทำงานวิจัยทางด้านเอนไซม์กับ Prof. Ken Izumori ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 - 31 ตุลาคม 2544 ทุนโครงการ AIEJ

รายงานประจำปี 2543