กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores

ในรอบปีที่ผ่านมานอกเหนือจากความร่วมมือในโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบัน ซึ่งสนับสนุนโดยทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว กลุ่มวิจัยทาง FIA ในกลุ่มวิจัยนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ได้มีงานวิจัยร่วมกันโดยทุนสนับสนุนของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ the Royal Society โดยมี รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ และ Dr. Robert Edwards เป็นผู้ประสานงาน

รายงานประจำปี 2543