กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Jinan

จากการที่ภาควิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Electro-ceramics มีความร่วมมือในด้านการวิจัยและการเรียนการสอนกับภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย Jinan ประเทศจีน นั้น ในช่วงระหว่างเดือนตลุาคม 2542 – 30 กันยายน 2543 มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. นักวิจัยของห้องปฏิบัติการของทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลงานด้านวิจัย

2. มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกันของทั้งสองสถาบันคือ “Structure of PZT thin films preparing by r-f sputtering, In press for the Journal of Materials Science Lettrs.

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงานวิจัยร่วมสถาบันเรื่อง “Ferroelectric PZT-BT Ceramics for

Capacitors Applications” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศ. ดร. ทวี ตันฆศิริ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฝ่ายไทย ด้านประเทศจีนได้ส่งโครงการวิจัยในเรื่องใกล้เคียงไปยังสภาวิจัยแห่งชาติของประเทศจีน (NSFC) โดยมี Assoc. Prof. Ye Qin เป็นหัวหน้าโครงการ และนักวิจัยของทั้งสองกลุ่มกำลังปรึกษาที่จะสร้างเครื่องมือทำการศึกษาผิวของวัสดุ

รายงานประจำปี 2543