กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Monash

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือกับ Water Studies Center แห่งมหาวิทยาลัย Monash มามากกว่า 15 ปี โดยมี รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน ได้ขยายความร่วมมือจนมีการลงนามในระดับมหาวิทยาลัย และได้มีการพิจารณาลงนามในความร่วมมือในระดับคณะวิทยาศาสตร์ของทั้งสองสถาบันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2543 นี้

ในช่วงปีที่ผ่านมา วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2543 รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ และ ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร ได้เดินทางไปดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมสถาบันสาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห์ และในช่วงวันที่ 12-19 มีนาคม 2543 อาจารย์ ดร.ทิวาพร ศิริวิทยากร และ อ.ดร.วิมล ไสยสมบัติ ได้ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมสถาบัน แขนงวิชาเคมีฟิสิกส์ โดยทั้งสองโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย

อาจาย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี ได้ไปทำวิจัยที่ Water Studies Center แห่ง Monash University เป็นเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2543) โดยทุน TASEAP ทั้งนี้โดยการประสานงานของ รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ และ Dr. Ron Beckett ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ดำเนินการสืบเนื่องโดยนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส. รัตติกาล จันทิวาสน์) ได้ไปทำวิจัยที่ Water Studies Center ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2543 และนางโสภา นักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษกทาง Natural Product ได้ไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัย Monash ระยะเวลาประมาณ 1 ปี

Dr. Ron Beckett, Dr. Ian D. McKelvie และ Dr. Ian Mckinnon จากมหาวิทยาลัย Monash ได้เดินทางมาที่ภาควิชาเคมีเพื่อเจรจาและปรึกษาหารือความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันและได้บรรยายทางวิชาการอีกด้วย

กลุ่มวิจัยทาง FIA กลุ่มวิจัยนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม (รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน) ได้ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมทางเคมีวิเคราะห์ของ TASEAP อีกหลายครั้ง โดยการประสานงานของ Dr. Ron Beckett

ผลสืบเนื่องจากความร่วมมืออันยาวนานทาง FIA ผู้ประสานงานกลุ่มวิจัย (รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์) ได้รับเกียรติเป็น Guess Editor จาก Laboratory Robotics and Automation ซึ่งเป็นวารสารวิชาการนานาชาติของสำนักพิมพ์ Wiley สำหรับเล่มพิเศษ “FIA in the Pacific Rims” Vol. 12 No. 3 ปี 2000

รายงานประจำปี 2543