กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศส

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลฝรั่งเศส 2 สถาบันคือ University de Provence (Aix-Marseille I) และ University of Science and Technologies of Lille ขณะนี้มีอาจารย์จากภาควิชาสถิติ จำนวน 1 คน และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ University de Provence นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

13 กันยายน - 12 ธันวาคม 2542 อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ บารมี อาจารย์ภาควิชาเคมี เดินทางไปทำวิจัยที่ University of Science and Techndogies of Lille

20 ตุลาคม -30 ตุลาคม 2542 รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา เดินทางไปทำวิจัยที่ University of Science and Techndogies of Lille

15 มีนาคม- 16 เมษายน 2543 รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับProf.Francis Abraham หัวข้อการสังเคราะห์ทางเคมีและการหาลักษณะเฉพาะทางออกไซด์ที่มีบิสมัธและตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลัก ณ ห้องปฏิบัติการ Chirtallochimie dt Physicochimie du Solide,University des Sciences et Technology de Lille

15 มีนาคม- 16 เมษายน 2543 รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี เดินทางไปทำวิจัยในโครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ University of Science and Technology of Lille

1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2543 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ อาจารย์ภาควิชาเคมี เดินทางไปศึกษางานวิจัยเรื่อง The Analysis of Natural Products from Chiang Mai Regional Plants ที่ University des Sciences et Technologies de Lille

7 กันยายน- 6 พฤศจิกายน 2543 อ.ดร.อภิวัฒน์ บารมี อาจารย์ภาควิชาเคมี เดินทางไปศึกษางานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สารต้านเชื้อมาลาเรียร่วมกับ Prof. Jacques Brocard ที่ University des Sciences et Technologies de Lille

30 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2543 อาจารย์ณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์ อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา เดินทางไปศึกษางานวิจัยเรื่อง Paleontology ร่วมกับ Dr. Martial Caridroit ที่ University des Sciences et Technologies de Lille

รายงานประจำปี 2543