กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับ Institution of Biological Academia Sinica, Taiwan

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Institution of Biological Academia Sinica ประเทศไต้หวัน ทั้งทางด้านการทำวิจัยร่วมและแลกเปลี่ยนบุคลากร ในช่วงระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2543 Prof. Dr.Shui-Tein-Chen จาก Institution of Biological Academia Sinica ซึ่งเป็น Co.adviser ของนางสาวบุญรัศมี สุขเขียว นักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาเคมี ได้เดินทางมาสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าวร่วมกับ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

รายงานประจำปี 2543