การบริการวิชาการแก่สังคม

 

 


คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการจัดอบรม สัมมนา และ การประชุมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ (ดูภาคผนวกที่ 3) นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สวท-มช) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารและการจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การบริการวิชาชีพ ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการอยู่แล้วให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพภาพยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น สำนักงานของ สวท-มช ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2543 และให้บริการเกี่ยวกับ

   1. งานด้านสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   2. งานวิเคราะห์
   3. งานทดสอบและสอบเทียบ เครื่องมือและวิธีการมาตรฐานต่าง ๆ
   4. งานอบรม สัมมนา และงานถ่ายถอดเทคโนโลยี
   5. งานประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ตลอดจนถึงงานวิจัยค้นคว้าเฉพาะทาง

ผลงานโครงการแรกของ สวท-มช คือ โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกระจายการผลิตลำไยในระดับจังหวัดร่วมกับพาณิชย์จังหวัดลำพูน และได้จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณาจารย์ของคณะก็ไปร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

การจัดทำวารสารและจุลสาร

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ "CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE" เป็นวารสารที่มีกำหนดพิมพ์ทุก 6 เดือน จัดเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยได้รับการบรรจุไว้ในฐานข้อมูล Chemical Abstracts จึงกล่าวได้ว่าวารสารนี้เป็นเวทีหนึ่งของนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดพิมพ์จุลสาร "วิทยาสาร" เป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชนโดยจัดส่งให้แก่โรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือและส่วนราชการ นอกจากนี้ยังได้บรรจุจุลสารดังกล่าวลงใน Web site ของคณะวิทยาศาสตร์ www.science.cmu.ac.th

รายงานประจำปี 2543