ภาคผนวกที่ 3

จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

16 ธ.ค. - 17 ธ.ค.42

อบรมสัมมนา อบต.ภาคเหนือตอนบน ด้านความรู้พื้นฐานทางธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีในท้องถิ่น

ภาควิชาธรณีวิทยา

4 ต.ค. - 5 ต.ค.42

อบรมการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์

ภาควิชาเคมี

7 ต.ค. - 8 ต.ค. 42

อบรมการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และโมเดลโมเลกุล

ภาควิชาเคมี

5 พ.ย. - 7 พ.ย. 42

สัมมนาบุคลากร เรื่องการพัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

12 พ.ย.-13 พ.ย. , 3 ธ.ค. - 4 ธ.ค., 24ธ.ค. - 25 ธ.ค. 42,14 ม.ค.-15 ม.ค. ,18 ก.พ.- 19 ก.พ., 3 มี.ค. - 4 มี.ค. 43

การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง Algebra และ Analysis

ภาควิชาคณิตศาสตร์

7 ธ.ค. 42

สัมมนาคณาจารย์ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2542 เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาภาระงานของคณาจารย์ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี

24 ธ.ค. - 26 ธ.ค.42

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบอัญมณีเบื้องต้น และการจัดคุณภาพเพชร สำหรับบุคคลทั่วไป

ภาควิชาธรณีวิทยา

6 ม.ค. 43

ประชุมสัมมนาเรื่องเทคนิคการกระเจิงแสงสำหรับงานวิจัยทางเคมีวิเคราะห์

ภาควิชาเคมี

13 ม.ค. -14 ม.ค. 43

สัมมนาเรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

งานบริการงานวิจัย

27 ม.ค.-29 ม.ค.43

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขศาสตร์ขั้นสูง

ภาควิชาเคมี

17 ก.พ. 43

การประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาและการวิจัยขั้นสูงในระดับสากล

ภาควิชาเคมี

19 ก.พ. 43

อบรมเรื่องการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC Guide , ISO 17525

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

19 ก.พ. 43

การสัมมนาเรื่องการวิจัยและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี

2 มี.ค. - 3 มี.ค. 43

ประชุมสัมมนา เรื่อง การผลึกแลงกาไซด์เพียโซอิเล็กทริกสูงสำหรับการประยุกต์ทางคมนาคมอวกาศ

ภาควิชาเคมี

12 มี.ค. 43

สัมมนาเรื่องการบริหารหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20 มี.ค. -24 มี.ค. 43

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้อินเตอร์เน็ตและการเขียนโฮมเพจเบื้องต้น สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาหรือนักศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20 มี.ค. -24 มี.ค. 43

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงสมบัติเชิงแสงของพลอยชนิดคอรันดัมด้วยเทคนิคไอออนอิมพลานเตชั่น

ภาควิชาฟิสิกส์

22 มี.ค.- 24 มี.ค. 43

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความน่าจะเป็นและตรีโกณมิติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

24 มี.ค. - 26 มี.ค.43

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาควิชาคณิตศาสตร์

25 มี.ค. - 26 มี.ค.43

ประชุมเพื่อพัฒนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนางานภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

27 มี.ค.- 28 มี.ค.43

ประชุมสัมมนาเรื่อง Workshop on Recent Trends in Flow Injection Analysis

ภาควิชาเคมี

27 มี.ค -28 เม.ย. 43

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงสมบัติเชิงแสงของอัญมณีด้วยเทคนิคไอออนอิมพลานเตชั่น

ภาควิชาฟิสิกส์

27 เม.ย.-28 เม.ย.43

สัมมนาทางด้านวัสดุศาสตร์สำหรับครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาฟิสิกส์

1 เม.ย.- 2 เม.ย.43

สัมมนาบุคลากร งานบริการการศึกษา ประจำปี 2543 เรื่อง บทบาทของบุคลากรงานบริการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

งานบริการการศึกษา

24 เม.ย. - 28 เม.ย. 43

อบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Access และ กราฟฟิก Corel Draw เบื้องต้น

ภาควิชาธรณีวิทยา

2 พ.ค.- 4 พ.ค.43

ประชุมเชิงปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง I : โครทาโทกราฟีแผนใหม่

ภาควิชาเคมี

3 พ.ค. - 4 พ.ค. 43

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้ทางพอลิเมอร์และเทคโนโลยีพลาสติก

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

4 พ.ค. - 8 พ.ค. 43

การประชุมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์ เรื่อง แร่ หิน และเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำหรับครูในระดับมัธยมศึกษา

ภาควิชาธรณีวิทยา

12 พ.ค. - 15 พ.ค. 43

สัมมนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ภาควิชาธรณีวิทยา

15 พ.ค. - 19 พ.ค.43

ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์นานาชาติ เรื่อง การวิเคราะห์และการประยุกต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

23 พ.ค. 43

สัมมนาคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2543 เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา

25 พ.ค. - 26 พ.ค.43

ประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ภาควิชาสถิติ

29 พ.ค. - 30 พ.ค.43

อบรมเรื่อง NMR Spectroscopy

ภาควิชาเคมี

2 มิ.ย. 43

สัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ภาควิชาสถิติ

10 มิ.ย.43

สัมมนาบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์ เรื่องศักยภาพและแนวโน้มการสอนวิชาฟิสิกส์ในอนาคต

ภาควิชาฟิสิกส์

23 มิ.ย. 43

ประชุมสัมมนาเรื่องการประยุกต์เคมีลูมิเนสเซนซ์ และเอนไซม์ตรึงกับการวิเคราะห์

ภาควิชาเคมี

6 ก.ค. - 7 ก.ค. 43

อบรมการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของป่าโดยใช้พรรณไม้ท้องถิ่น สำหรับชาวบ้านที่ร่วมโครงการปลูกป่า

ภาควิชาชีววิทยา

9 ก.ค. 43

สัมมนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2543 เรื่อง การนำคณะวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

งานบริการการศึกษา

11 ก.ค. -14 ก.ค.43

การฝึกอบรม เรื่องการป้องกันภาวะมลพิษ : การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

ภาควิชาเคมี

10 ส.ค. 43

ประชุมสัมมนา เรื่อง Advancement in Mass Spectrometry and its Combination with Chromatography

ภาควิชาเคมี

14 ส.ค.43

ประชุม ค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ

ภาควิชาชีววิทยา

25 ส.ค. - 27 ส.ค. 43

สัมมนาระหว่างคณะทำงาน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2543 เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

26 ส.ค. - 27 ส.ค. 43

สัมมนาข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2543

งานบริหารและธุรการ

8 ก.ย. 43

ประชุมสัมมนาเรื่องการเขียนชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

9 ก.ย. 43

สัมมนาคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี เรื่อง การพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี

14 ก.ย. 43

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารโพแทสเซี่ยมคลอเรตและการตรวจสอบ

ภาควิชาเคมี

23 ก.ย. 43

สัมมนาคณาจารย์ภาควิชาเคมี เรื่องการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี

23 ก.ย. - 24 ก.ย. 43

สัมมนาระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2543 เรื่อง การวิจัยและการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวัสดุศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

25 ก.ย. 43

ประชุมสัมมนา เรื่อง Particle Characterization Using Light Scattering Including Potential Measurement

ภาควิชาเคมี

6 ต.คง - 24 พ.ย.43

อบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การพัฒนาทักษะการบริหาร

สำนักงานเลขานุการ


รายงานประจำปี 2543