ภาคผนวกที่ 12

รายชื่อข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายใหม่

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาควิชา

วันบรรจุ

คำสั่งที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

นายรุ่งรัจน์ วังศพ่าห์

น.ส.สุทธาธร สุวรรณรัตน์

น.ส.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

น.ส.สิริรัตน์ เฟื่องฟุ้งกุล

น.ส.เครือวัลย์ ทองเล่ม

นายกฤษณะ จิตมณี

นายคมสันติ โชคถวาย

นายวิเชียร ไกรวัฒนวงศ์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นักวิทยาศาสตร์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ชีววิทยา

ชีววิทยา

ชีววิทยา

เคมี

ชีววิทยา

เคมี

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

19 ม.ค. 43

6 ม.ค. 43

19 ม.ค. 43

1 มิ.ย.43

3 ก.ค. 43

3 ก.ค. 43

19 ก.ค. 43

19 ก.ค. 43

923/43 ลว. 1 พ.ค.43

942/43 ลว. 1 พ.ค.43

923/43 ลว 1 พ.ค.43

1376/43 ลว. 12 มิ.ย.43

1664/43 ลว. 1 พ.ค. 43

1664/43 ลว. 11 ก.ค. 43

1762/43 ลว. 24 ก.ค. 43

1762/43 ลว. 24 ก.ค. 43


รายงานประจำปี 2543