งบประมาณ

 

 


งบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2543 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนจากแหล่งงบประมาณ ดังต่อไปนี้

1.1 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผนดิน

1.1.1 งบประมาณประจำปี จำนวน 244.1 ล้านบาท

1.1.2 งบประมาณสนับสนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน จำนวน 29.80 ล้านบาท

1.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 17.55 ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกเป็นแผนงานดังต่อไปนี้

แผนงาน

งบประมาณแผ่นดิน

โครงการเร่งรัดฯ

เงินรายได้

แผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา

241,787,900

29,804,400

17,821,900

แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

2,371,700

-

409,500

งบกลางและรายจ่ายอื่น

-

-

768,600

รวม

244,159,600

29,804,400

19,000,000

รายงานประจำปี 2543