ภาคผนวกที่ 2

ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุมต่างประเทศวัน/เดือน/ปี

ชื่อ-สกุล

กิจกรรม/ประเทศ/แหล่งทุน

1 ต.ค.-14 พ.ย.42

นายวีระศักดิ์ สหชัยเสรี

ดูงานและทำวิจัยร่วมกับ Prof.Ken Izumori/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

2 ต.ค.-9 ต.ค.42

นางสาวสุรีย์ ฟูตระกูล

ปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก/อังกฤษ/สกว.

2 ต.ค.-22 ต.ค.42

นายมรกต สุกโชติรัตน์

ทำวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น Prof.Yasutaka Tahara/ญี่ปุ่น/ JSPS-NRCT

3 ต.ค.-10 ต.ค.42

นายสมศร สิงขรัตน์

ประชุม Application of Accelerator Based Neutron Sources/ฮังการี/IAEAและVienna

3 ต.ค.- 14 ต.ค. 42

นายพิษณุ วงศ์พรชัย

ฝึกอบรมหลักสูตร Regional Training Course on Techniques for reservoir Management and Data Management/ฟิลิปปินส์/IAEA

4 ต.ค. – 6 ต.ค. 42

นายไกรศร จิตธรธรรม

เป็นผู้แทนจาก ASEAN และได้รับมอบหมายจากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เพื่อเข้าประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลอาเซียน (ASEAN Portal) และโครงการเครือข่ายข้อมูลอาเซียน (ASEAN Information Infrastructure)/สิงค์โปร์/กระทรวงพาณิชย์

8 ต.ค. -15 ต.ค.42

8 ต.ค. -15 ต.ค.42

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

นายสรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

ประชุม 7th National Conference on Algebra / จีน /ทุนส่วนตัว

ประชุม 7th National Conference on Algebra. เสนอผลงานเรื่อง Solid polynomial varieties of semigroups which are definable by identities /สาธารณรัฐประชาชนจีน/เงินโครงการวิจัยฯ กองทุนสนับสนุนการวิจัย

9 ต.ค.-25 ต.ค.42

นางสาวเนาวรัตน์ ชีพธรรม

ดูงานและปรึกษางานวิจัยทางด้าน Applied Microbiology ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และตามคำเชิญของ Prof.Dr.Fusao Tomita/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

16 ต.ค.-25 ต.ค.42

นางประภา วัฒนคีรี

สัมมนาเรื่อง “E-Commerce Technology in Trade Applications through the Internet/ออสเตรเลีย/รายได้

16 ต.ค.-25 ต.ค.42

นายไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

ดูงานวิจัยเกี่ยวกับผีเสื้อกลางวันและกีฎวิทยาตามคำเชิญของ Prof.Mamoru Wanataba /ญี่ปุ่น/Prof.Mamoru Wanataba

18 ต.ค. – 31 ต.ค. 42

นางสาวสิริวดี ชมเดช

ดูงานและปรึกษางานวิจัยทางด้าน Molecular Genetics and Reproduction Genetics ตามคำเชิญของ Prof.Dr. Schellander /เยอรมัน/ส่วนตัว

20 ต.ค.-30 ต.ค.42

นายนริทธิ์ สีตะสุวรรณ

ติดต่อประสานงานผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการสื่อสารด้วยเสียงนก/ออสเตรีย/โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรียและสกว.

22 ต.ค.-31ต.ค.42

นายมรกต สุกโชติรัตน์

ทำวิจัยร่วมกับ Prof.Hisao Morisaki/ญี่ปุ่น/ JSPS-NRCT

25 ต.ค.-8 พ.ย. 42

นางอภิญญา ผลิโกมล

ทำวิจัยร่วมกับ Prof.Takashi Tachiki/ญี่ปุ่น/ JSPS-NRCT

25 ต.ค.- 12 พ.ย. 42

นายวันชัย สนธิไชย

ดูงานปรึกษางานวิจัยและฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง Industry and Environmental Protection for Thailand (NETH:Bioremediation)/ญี่ปุ่น/AOTS

31 ต.ค. – 15 พ.ย. 42

นายฉัตรชัย กิติพรชัย

ทำวิจัยทางด้าน Applied Molecular Microbiology กับ Prof. Hidchiko Kumagai /ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

1 พ.ย.- 7 พ.ย. 42

นางสายสมร ลำยอง

ปรึกษางานวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก/ฮ่องกง/สภาวิจัยแห่งชาติ

8 พ.ย – 16 พ.ย.42

นางจินดา ศรศรีวิชัย

สัมมนา The 19th ASEN and 1st APEC Seminar on Posthavest Technology/เวียตนาม/Australian Centre for International Agriculture Research

10 พ.ย. – 25 พ.ย. 42

นายวีระ วงศ์คำ

ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Conference in Bioinformatics-In Silico Biology /อเมริกา/ส่วนตัว

14 พ.ย.- 20พ.ย. 42

นายพงษ์พอ อาสนจินดา

ประชุมปฏิบัติการ Workshop on Assessment of Technical Transfer on Geothemal Energy Development/อินโดนีเซีย/IAEA

17 พ.ย.-23 พ.ย.42

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

 1. 1999 Symposium on Nuclear Data/ญี่ปุ่น/Japan Atomic Energy Research Institute
 2. บรรยายพิเศษเรื่อง A Facility for Low Energy Charged Particel Induced Feaction Studies/ญี่ปุ่น/

Japan Atomic Energy Research Institute

21-25พ.ย. 42

นางสายสมร ลำยอง

ประชุมสัมมนาเรื่อง Sustainable Development of Biotechnology in the Tropic IV/มาเลเซีย/JSPS-NRCT/DOST/LIPI/VCC

21-25 พ.ย.42

นายสุรศักดิ์ วัฒเนสก์

 

 

นางเรืองศรี วัฒเนสก์

 

นางสาวสุรีย์ ฟูตระกูล

ประชุมวิชาการ The 8th Asian Chemical Congress /เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Modified Reversed-Phase Liquid Chromatographic Method for Nitrite and Nitrate in Processed Meat Products /ไต้หวัน/เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประชุมวิชาการ The 8th Asian Chemical Congress เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Factors Affecting Iodine Distribution in Micellar Solution of Surfactant/ไต้หวัน/เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประชุมวิชาการ The 8th Asian Chemical Congress เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Molecular Cloning, Expression and Purification of Thermostable Lipase from Bacillus Stearothermophilus P1 / ไต้หวัน/เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ กองทุนสนับสนุนการวิจัย

2 ธ.ค.-9 ธ.ค. 42

นายบุญรักษา สุนทรธรรม

ทำวิจัยโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Yunnan Observatory/Nutural National Science Foundation of China และ สกว.

3 ธ.ค.-13 ธ.ค.42

นางสาวธนียา เจติยานุกรกุล

ดูงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์/ญี่ปุ่น/รายได้

3 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 42

นางสาวเนาวรัตน์ ชีพธรรม

ดูงานและปรึกษางานวิจัยทางด้าน Applied Microbiology ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และตามคำเชิญของ Prof.Dr.Fusao Tomita/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

14 ธ.ค.- 23 ธ.ค.42

นายประทีป จันทร์คง

นายปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

ประชุม 4th Asian Technology Conference on Mathematics (ATCM’99) และ ร่วมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดการประชุม Asian Technology Conference on Mathematics (ATCM’ 2000) ซึ่งภาควิชาคณิตศาสตร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุม/สาธารณรัฐประชาชนจีน/รายได้

15 ม.ค. – 10 ก.พ. 43

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ทำวิจัยหัวข้อ Groupoids of Hypersubstitutions and G-Solid Varieties ร่วมกับ Prof.Dr. K. Denecke /สาธารณรัฐเยอรมัน/ส่วนตัว

23 ม.ค. – 6 ก.พ. 43

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

สัมมนา The 13th Seminar for Nuclear Administrators ในหัวข้อเรื่อง Development , Utilization and Safety of Nuclear Energy/ญี่ปุ่น/STA

25 ม.ค. – 1 ก.พ. 43

นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักธรณีวิทยานานาชาติประเภทเสนอชื่อ (IUGS Nomination Committee) และร่วมฟังการประชุมของ IUGS Executive Committee /อิยิปต์ / IUGS

6 ก.พ. – 1 เม.ย. 43

นายจรูญ จักร์มุณี

ศึกษาทำวิจัยในหัวข้อ To perform research on instrumentation for flow injection analysis (FIA) and field-flow fractionation (FFF) by developing an on-line digerter for solid particles and fabricating a solid-state detector/ออสเตรเลีย/TASEAP

19 ก.พ. – 1 มี.ค. 43

นายธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

นายสัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

นางปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธรณีวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม/อังกฤษ/แผ่นดิน 42

20 ก.พ. – 27 ก.พ. 43

นายเกตุ กรุดพันธ์

นายมงคล รายะนาคร

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Monash University/ออสเตรเลีย/แผ่นดิน 42

7 มี.ค. – 22 มี.ค. 43

นายฉัตรชัย กิติพรชัย

ร่วมทำวิจัยด้าน Renewable biological resources by thermotolerant microorganisms/ญี่ปุ่น/JSPS

11 มี.ค. – 20 มี.ค. 43

นายสุรศักดิ์ วัฒเนสก์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Washington และ California State University/อเมริกา/แผ่นดิน 42

12 มี.ค. – 19 มี.ค. 43

นางสาวทิวาพร ศิริวิทยากร

นางสาววิมล ไสยสมบัติ

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี แขนงเคมีฟิสิกัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Monash University/ออสเตรเลีย/แผ่นดิน 42

16 มี.ค. – 26 มี.ค. 43

นางยุวดี พีรพรพิศาล

ศึกษางานวิจัยเรื่อง Production of organic substances from CO2 by thermotolerant autotrophic microorganisms ร่วมกับ Assoc. Prof. Dr. M. Ishii /ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

18 มี.ค. – 26 มี.ค. 43

นางสาวจินตนา สิริพิทยานานนท์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี แขนงเคมีฟิสิกัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ IRC in Polymer Science and Technology , University of Leeds/อังกฤษ/แผ่นดิน 42

18 มี.ค. – 26 มี.ค. 43

นางเรืองศรี วัฒเนสก์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Freiberg University of Mining and Technology/เยอรมัน/แผ่นดิน 42

18 มี.ค. – 26 มี.ค. 43

 1. นายนรินทร์ สิริกุลรัตน์
 2. นายสุพล อนันตา

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวัสดุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Leeds /อังกฤษ/แผ่นดิน 42

18 มี.ค. – 21 เม.ย. 43

นายทวี ตันฆศิริ

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวัสดุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Leeds /อังกฤษ/แผ่นดิน 42

15 มี.ค. – 16 เม.ย. 43

นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

ทำวิจัยร่วมกับ Prof.Francis Abraham หัวข้อ การสังเคราะห์ทางเคมีและการหาลักษณะเฉพาะทางออกไซด์ที่มีบิสมัธและตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลัก ณ ห้องปฏิบัติการ Chirtallochimie et Physicochimie du Solide, University des Sciences et Technology de Lille ตามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University des Sciences et Technology de Lille/ฝรั่งเศส/รายได้

20 มี.ค. – 7 พ.ค.43

นายยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

ทำวิจัยร่วมกับ Prof.Shigeki HADA ในโครงการ FY 1999 JSPS Invitation Fellowship Program for Rsearch in Japan/ญี่ปุ่น/JSPS

23 มี.ค. – 1 เม.ย.43

นายสมชาย ทองเต็ม

ดูงานและปรึกษาหารือทางวิชาการในโครงการดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ Materials Science and Engineering ,Kungl Tekniska Hogskolan,Royal Institute of Technology, Stockholm/สวีเดน/แผ่นดิน42

24 มี.ค. – 2 เม.ย. 43

นางจินดา ศรศรีวิชัย

ประชุมวิชาการ 4th International Conference on Postharvast Science และเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Assessment of Longan Quality by Using near Infrared Spectroscopy/อิสราเอล/รายได้42

26 มี.ค. – 1 เม.ย. 43

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ประชุมวิชาการ Workshop in Algebra & discrete Mathematic/ฮ่องกง/ส่วนตัว

26 มี.ค. – 20 พ.ค. 43

นายอภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

ฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ออสเตรเลีย ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา Organic Chemistry/ออสเตรเลีย/TASEAP

26 มี.ค. – 27 พ.ค. 43

นางสาวเนาวรัตน์ ชีพธรรม

ฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ออสเตรเลีย ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา Biotechnology/ออสเตรเลีย/ TASEAP

25 มี.ค. – 22 พ.ค. 43

นางสาวดรุณี ศมาวรรตกุล

ฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ออสเตรเลีย ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา Computing/ออสเตรเลีย/ TASEAP

1 เม.ย. – 12 เม.ย.43

นางสกุณณี บวรสมบัติ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกับ Prof. T Gray/อังกฤษ/ส่วนตัว

2 เม.ย. – 12 พ.ค. 43

นางเพชรหงส์ โชติกอาภา

ฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ออสเตรเลีย ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา Planning and Management/ออสเตรเลีย/ TASEAP

4 เม.ย. – 5 พ.ค.43

นายสรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

ศึกษางานวิจัย เรื่อง Weak Hyperubstitutions and Polynomial Solid Varieties ร่วมกับ Prof. Dr.K. Denecke/เยอรมัน/ส่วนตัว

13 เม.ย. – 2 พ.ค. 43

นางสาวประภา วัฒนคิรี

ฝึกอบรมระยะสั้น S/W Project Management : and S/W development and Maintenance by Engineering Approach/อเมริกา/งบเจรจาธุรกิจ 43

25 เม.ย. – 7 พ.ค.43

นางชูศรี ไตรสนธิ

ประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์/เดนมาร์ก/DANCED

1 พ.ค. – 31 พ.ค. 43

นายเกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

ศึกษางานวิจัย เรื่อง The Analysis of Natural Products from Chiangmai Regional Plants ตามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University des Sciences et Technologies de Lille/ฝรั่งเศส/รายได้ 43

2 พ.ค. – 16 พ.ค. 43

นางยุวดี พีรพรพิศาล

ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสาหร่ายพิษ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Birkbeck College University of London ในโครงการศูนย์วิจัยน้ำภายใต้การสนับสนุนของ The British Council/อังกฤษ/รายได้43

5 พ.ค. – 11 พ.ค. 43

นายวีระ วงค์คำ

ประชุม The 3rd International Cell Death Symposium on “The Mechanisms of Cell Death และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Apoptosis in human monocytic cell line, U 937, induced by Zinc dificiency /สเปน/เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนคณะวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคลากร (30,000)

8 พ.ค. – 16 พ.ค.43

นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Department of Materials Science and Engineering, College of Engineering, University of Illinois,Urbana-Champaign /อเมริกา/ University of Illinois,Urbana-Champaign

9 พ.ค. – 14 พ.ค. 43

นายยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

หาแนวทางในการทำวิจัยและเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ของ Mr. Kongkham Chanthavichit /สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/กรมวิเทศสหการ

18 พ.ค. – 28 พ.ค. 43

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ปรึกษาหารือโครงการความร่วมมือกาญจนาภิเษก/มหาวิทยาลัย Standford และ Lawrence Berkeley National Laboratory มหาวิทยาลัย California /อเมริกา/สภาวิจัยแห่งชาติ

9 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 43

นางสุรีย์ ฟูตระกูล

ประชุม International Conference “Biocatalysis- 2000 และเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Cloning , Expression, Purification and Structural Modelling Lipase from Bacillus Stearothermophilus P1 และ “Purification and Characterization of The Highly Thermostable Proteases from Bacillus Stearothermophilus TLS 33” /รัสเซีย/ส่วนตัว***

9 มิ.ย. – 3 ก.ค.43

นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์

ฝึกอบรม Summer School on Astroparticle physics and Cosmology/อิตาลี/ICTP

17 มิ.ย. – 2 ก.ค.43

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

สัมมนา เรื่อง General Algebra /เยอรมัน/ส่วนตัว

18 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 43

นายณัฐวุฒิ วงค์อนันต์

ประชุมวิชาการ Southeast Asian Coal Geology Conference และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Fault Linkage Geometries and Effect to Coal Excavation Mae Moh Coal Mine/อินโดนีเซีย/แผ่นดิน43

18 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 43

นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

ประชุมวิชาการ Southeast Asian Coal Geology Conference และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Mineralization in Northern Thailand Coals และเรื่อง Liptinite Source Rocks in Pattani Basin / อินโดนีเซีย /

แผ่นดิน43

25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 43

นางสาวดาวรุ่ง กังวานพงศ์

เสนอผลงานและสัมมนาทางวิชาการ Genetics of Southeast Asian Populations/จีน/รายได้43(5300)

25 มิ.ย. – 4 ก.ค.43

1.นายเกตุ กรุดพันธ์

2.นายจรูญ จักร์มุณี

 1. ประชุมทางเคมีวิเคราะห์ 8th International Conference on Flow Analysis และเสนอผลงานวิจัยฯ Flow Injection Spectrophotometry for Speciation of As(III) and As(V) Using Molybdate Reagent with Solid Phase Extraction in-Value Column
 2. Determination of Ethanol in Liquor by Near-Infrared Spectrophotometry with Flow Injection./โปแลนด์
 3. ปรึกษาหารืองานวิจัยที่ Karlsruhe Research Center /เยอรมัน/รายได้ 43 (60000)/แผ่นดิน43

25 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 43

นายทวี ตันฆศิริ

ประชุมวิชาการ 7th Asia-Pacific Electron Microscopy Conference และเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “Influence of Tantalum and Niobium dopants on microstructure development of BaTiO3/สิงค์โปร์/ส่วนตัว

26 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 43

นายกอบวุฒิ รุจิจนากุล

ประชุมวิชาการ 7th Asia-Pacific Electron Microscopy Conference และเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “Use of SEM technique for Evaluation of Microstructure in PZT Thin Films/สิงค์โปร์/ผู้จัดการประชุม

26 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 43

นายสุพล อนันตา

ประชุมวิชาการ 7th Asia-Pacific Electron Microscopy Conference และเสนอผลงานเรื่อง

1. Microstructural Investigation of 0-3 PZT/Polymer Composities

2. Influence of Tantalum and Niobium Dopants on Microstructure Development of BaTiO3 Ceramics.

3. Microstructural Characterisation of MgTiO3 by SEM/TEM Techniques.

 • Phase and Morphology Investigation of Bismuth Sodium Titanate (BNT) Powders Prepared by Nitrate Route.
 • Phase and Morphology Development in BaTiO3 Powdered by A Catecholate Route.
 • SEM and XRD on BaTiO3 Powders Prepares by a Nitrate Route.
 • Microstructural Investigation of 0-3 PZT/polymer Composites. /สิงค์โปร์/รายได้43 (20000)
 • 28 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 43

  นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

  ประชุมวิชาการ 7th Asia-Pacific Electron Microscopy Conference และเสนอผลงานเรื่อง “Microstructural Characterisation of MgTio3 by SEM/TEM Techniques /สิงค์โปร์/ส่วนตัว

  1 ก.ค. – 8 ก.ค. 43

  นางยุวดี พีรพรพิศาล

  ประชุม The 4th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnologyและเสนอผลงานวิจัย Cltivation and Protein Contents of spirulina platensis Grown in Sugar Cane Molasses Distillery/ฮ่องกง/ ส่วนตัว

  3 ก.ค. – 7 ก.ค. 43

  นายสาคร พรหมขัติแก้ว

  ประชุม The 4th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology และเสนอผลงานวิจัย Distribution of Phytoplankton in Some Eutrophic Reservoirs of Chiang Mai. Thailand/ฮ่องกง/ส่วนตัว

  3 ก.ค. – 7 ก.ค. 43

  นางสาวศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

  ประชุม The 4th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnologyและเสนอผลงานวิจัย Biodiversity of Cyanobacteria and Water Quality in Rice Paddy, Mea Rim, Chiang Mai Province (I)/ฮ่องกง/รายได้

  4 ก.ค. – 7 ส.ค. 43

  นายวีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

  ฝึกอบรมหลักสูตร Conservation of Wetland Ecosystem and Their Biological Diversity/ญี่ปุ่น/JICA

  8 ก.ค. – 14 ก.ค.43

  นางอภิญญา ผลิโกมล

  ประชุมวิชาการ Asian Mycological Congress 2000

  และเสนอผลงานวิจัย Inhibitory Effect of Culture Filtrate of Chitinase Producing Mold on Cladosporium sp., Fusarium sp. and Lasiodiplodia sp.,University of Hong Kong/ฮ่องกง/รายได้ 43 (20,000)

  9 ก.ค. – 15 ก.ค.43

  นางสายสมร ลำยอง

  ประชุมวิชาการ Asian Mycological Congress 2000

  และเสนอผลงานวิจัย Phylogenetic studies of endophytic fungi : Amplification of 18S ribosomal DNA of endophytic fungi/ฮ่องกง/ส่วนตัว

  17 ก.ค. – 28 ก.ค. 43

  นายอำนวย ขนันไทย

  ประชุมวิชาการ The Third World Congress of Nonlinear Analysis และเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง On the Diamond Operator related to the Wave Equation/อิตาลี/รายได้43 (30,000)

  29 ก.ค. – 7 ส.ค. 43

  นางสาวพรทิพย์ จันทรมงคล

  ประชุมนานาชาติ 10th Symposium on Trichoptera และเสนอผลงานวิจัย Comparison of Stenopsyche siamensis larve morphology Using Scanning electron microcopy as a measure of ecotoxicity/เยอรมัน/รายได้43(20000)

  31 ก.ค. – 5 ส.ค.43

  นางสาวกนกพร กวีวัฒน์

  ประชุม 18th Biennial Conference of the Asian Association for Biology Education (AABE) และเสนอผลงานวิจัย Contraceptive Effect of some Thai Medicinal Plants in Rats/ฮ่องกง/ส่วนตัว

  31 ก.ค. – 5 ส.ค.43

  นางชโลบล วงศ์สวัสดิ์

  ประชุม 18th Biennial Conference of the Asian Association for Biology Education (AABE) และเสนอผลงานวิจัย Diversity of Helminths in Mea Sa Stream. Chiang Mai. Thailand /จีน/รายได้43(7350)

  31 ก.ค. – 6 ส.ค.43

  นายมรกต สุกโชติรัตน์

  ประชุมกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาชีววิทยาแห่ง

  เอเซียและร่วมประชุม 18th Biennial Conference of the Asian Association for Biology Education (AABE) /จีน/ส่วนตัว

  4-6 ส.ค. 43

  นางสาวกนกพร กวีวัฒน์

  ประชุม Joint International Tropical Medicine Meeting 1999 และเสนอผลงานวิจัย Dominant Lethal Test in Rats Treated with Some Plant Extracts/ กรุงเทพฯ

  14 ส.ค. – 28 ส.ค. 43

  นางสาววนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

  1. สัมมนาทางวิชาการเรื่อง British Lichen Society : Lichen Monitoring Workshop และเสนอผลงานวิจัย Lichens and air pollution monitoring in central Europe and monsoonal Thailand/อังกฤษ/ส่วนตัว
  2. ประสานงานความร่วมมือในการทำวิจัยกับDr. Christ Jaeggi/สวิตเซอร์แลนด์/ส่วนตัว

  16 ส.ค. – 22 ส.ค. 43

  นายปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

  ประชุมเชิงวิชาการ International Conference on Complex Analysis & Its Applications และเสนอผลงานวิจัย Rational Solutions of Certain Functional Equation /จีน/รายได้43 (20000)

  16 ส.ค. – 26 ส.ค. 43

  นายทวี ตันฆศิริ

  ประชุมทางวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างไทย-จีน/จีน/สภาวิจัยแห่งชาติ

  17 ส.ค. – 28 ส.ค. 43

   

   

  1.นายบุญรักษา สุนทรธรรม

   

   

  2.นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์

  ประชุมวิชาการ I A U General Assembly และเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง What can be done with small Telescopes /อังกฤษ/เจรจาธุรกิจ 43 และ I A U

  ประชุมวิชาการ I A U General Assembly และเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Magnetic Field Model of the Milky Way/อังกฤษ/เจรจาธุรกิจ 43 และ I A U

  28 ส.ค. – 2 ก.ย. 43

  นางหทัยชนก เนียมทรัพย์

  ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและปรึกษางานวิจัยด้าน Biophysics Chemistry โครงการดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ Royal Melbourne Insitute of Technology University และ University of New South Wales/ออสเตรเลีย/แผ่นดิน43

  1 ก.ย. – 31 ต.ค.43

  นายบรรจบ ยศสมบัติ

  เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Lawrence Berkely Laboratory และร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยด้าน Plasma Physics และการประยุกต์ใช้โครงการดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ/อเมริกา/แผ่นดิน43

  2 ก.ย. – 10 ก.ย. 43

  1. นายนรินทร์ สิริกุลรัตน์
  2. นายสุพล อนันตา

  ศึกษาและดูงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ โครงการดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ School of Materials Science and Engineering , University of New South Wales/ออสเตรเลีย/แผ่นดิน43

  8 ก.ย. – 18 ก.ย. 43

  นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

  1. ศึกษาและดูงานการดำเนินงานหลักสูตรปริญญาเอกและงานวิจัย สาขาวัสดุศาสตร์ โครงการดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ College of Chemistry, University of California/อเมริกา/แผ่นดิน43
  2. ร่วมการประชุม The Second International Inorganic Materials Conference ณ University of California, Santa Barbara และเสนอผลงานวิจัย Novel Synthesis of Bismuth Sodium Titanate Powders by Nitrate Route /อเมริกา/เงินผลประโยชน์จากกองทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี 2543

  7 ก.ย. – 6 พ.ย. 43

  นายอภิวัฒน์ บารมี

  ศึกษางานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สารต้านเชื้อมาลาเรีย ร่วมกับ Prof. Jacques Brocard ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งลิลล์ /

  ฝรั่งเศส/รายได้43 (30000)

  13 ก.ย. – 30 ก.ย. 43

  นางสาวศรีสุลักษณ์

  ธีรานุพัฒนา

  ปรึกษางานวิจัยทางด้าน Molecular Genetics and reproduction genetics กับ Dr.K. Wimmers/เยอรมัน/ส่วนตัว

  16 ก.ย. – 24 ก.ย. 43

  นายสำราญ ลาชโรจน์

  เจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง University of London กับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/อังกฤษ/แผ่นดิน43

  19 ก.ย. – 1 ต.ค. 43

  นางสาวสายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

  ปรึกษาหารือและวางแผนการทำวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ Dr.Townshend และนำนายวิรัช เรืองศรีตระกูล นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกไปเพื่อศึกษาการทำวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ/อังกฤษ/สภาวิจัยแห่งชาติ

  21 ก.ย. – 2 ต.ค. 43

  นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

  เจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Uppsala University กับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/สวีเดน/แผ่นดิน43

  21 ก.ย. – 21 ต.ค. 43

  นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

  ปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ Prof. Takayasu และ นำนายธนูชัย ศิลารัตน์ และนางสาว

  บัณฑิตา อุดมกัน นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนา

  ภิเษกไปเพื่อศึกษาการทำวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ/ญี่ปุ่น/สภาวิจัยแห่งชาติและส่วนตัว

  24 ก.ย. – 29 ก.ย.43

  นางฟองสวาท สุวคนธ์

  สิงหราชวราพันธ์

  เจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชม The University of Birmingham และ The Royal Holloway,University of London/อังกฤษ/แผ่นดิน43

  24 ก.ย. – 24 ต.ค. 43

  นายวีรพันธ์ ศรีจันทร์

  ศึกษางานวิจัยร่วมกับ Dr. JW Gaskarth ณ The University of Birmingham/อังกฤษ/แผ่นดิน43

  23 ก.ย. – 3 ต.ค. 43

  นายเกตุ กรุดพันธ์

  1. ปรึกษาหารือและประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ The 11th International Conference on Flow Injection Analysis/ญี่ปุ่น/แผ่นดิน 43
  2. ปรึกษาหารือในความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก กับ Dr. G.D. Christain/อเมริกา/แผ่นดิน43

  30 ก.ย. – 1 พ.ย. 43

  นายณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์

  ศึกษางานวิจัยเรื่อง Paleontology ร่วมกับ Dr. Martial Caridroit ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งลิล/ฝรั่งเศส/รายได้43 (30000)และรัฐบาลฝรั่งเศส

  11 ต.ค.- 22 ต.ค. 43

  นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

  ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ด้าน plasma และ ion source/เยอรมัน/สภาวิจัยแห่งชาติ.

  10 ต.ค.-10 พ.ย.43

  นายสรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

  ศึกษางานวิจัยเรื่อง The depth of a weak hypersubstitution ร่วมกับ Prof.Dr. Klaus Denecke/เยอรมัน/ส่วนตัว

  20 ต.ค.-7 ธ.ค.43

  นางสาวนฤมล ทองไว

  ศึกษางานวิจัยด้านกรดแลคติกและจุลชีววิทยาร่วมกับ Prof. Takashi Tachiki/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT


  รายงานประจำปี 2543