ภาคผนวกที่ 1

สถานภาพการทำงานของบัณฑิต

ตารางแสดงสถานภาพการทำงานจำแนกตามสาขาวิชาของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

รุ่นที่ 34 (ปีการศึกษา 2541-2542) รับปริญญา 24 มกราคม 2543

สาขาวิชา

ยังไม่ได้ทำงาน

ศึกษาต่อ

ทำงานแล้ว

รวม

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จุลชีววิทยา

1

7.7

6

46.2

6

46.2

13

เคมี

10

18.5

16

29.6

28

51.9

54

เคมีอุตสาหกรรม

4

7.3

11

20.0

40

72.7

55

ชีววิทยา

6

35.3

8

47.0

3

17.7

17

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

-

-

9

60.0

6

40.0

15

ธรณีวิทยา

-

-

-

-

9

100.0

9

ฟิสิกส์

2

16.7

6

50.0

4

33.3

12

วัสดุศาสตร์

7

28.0

2

8.0

16

64.0

25

คณิตศาสตร์

3

14.3

11

52.4

7

33.3

21

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

9.7

1

3.2

27

87.1

31

สถิติ

5

10.4

6

12.5

37

77.1

48

สัตววิทยา

-

-

4

80.0

1

20.0

5

อัญมณีวิทยา

3

17.6

-

-

14

82.4

17

รวม

44

13.66

80

24.85

198

61.49

322


รายงานประจำปี 2543