ภาคผนวกที่ 13

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ

(เดือนกันยายน 2542 ถึงเดือนมีนาคม 2543)

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล

โท

เอก

จำนวนเงิน

ดูงาน

ทางวิชาการเรื่อง

สถานที่

ประเทศ

จัดโดย

ระหว่างวันที่

1

2

1

4025254 นายคมสัน เรืองฤทธิ์

ชีววิทยา

/

     

30,000.-

สาหร่าย

Institute of Fresh Water

อังกฤษ

Ecology Scotland

30 มิ.ย.-4 ส.ค.42

2

4025260 นายทัตพร คุณประดิษฐ์

ชีววิทยา

/

     

30,000.-

สาหร่าย

Institute of Fresh Water

อังกฤษ

Ecology Scotland

30 มิ.ย.-4 ส.ค.42

3

Mr.Yoji Mori (Akita University)

ธรณีวิทยา

/

     

11,000.-

-

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่

ไทย

-

22 พ.ค.-17 ก.ค.42

4

4225716 นายสุชาติ ฉุนรัมย์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

/

     

30,000.-

ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม

California State University

สหรัฐอเมริกา

-

1 มี.ค.-31 พ.ค.43


รายงานประจำปี 2543