โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 นั้น สกว. ได้ประกาศผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ปรากฎว่าอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนทั้งสิ้น ดังนี้

รุ่นที่ (ปี)

จำนวนอาจารย์ที่รับทุน

จำนวนทุน

จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนแล้ว

1 (2541)

14

17

14

2 (2542)

13

15

11

3 (2543)

15

17

7

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2541

สาขา - อาจารย์ที่ปรึกษา

Area of research :

นักศึกษาผู้ได้รับทุน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1. ศ. ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา sompongd@chiangmai.ac.th

(2 ทุน)

  1. On Quasi - Principally-Injective Modules and Quasi - Mininjective Modules
  2. มอดูลแบบควอซี - พรินซิเพิลลิ อินเจคทีฟ และ มอดูลแบบ ควอซี - มินอินเจคทีฟ

  3. Generalizations of Continuous and Discrete Modules

การวางนัยทั่วไปของมอดูลแบบคอนทินิวอัส และ มอดูลแบบดิสครีต

นายสมจิต โชคชัยสถิตย์

 

 

นายหาญศึก ตาลศรี

สาขาวิชาฟิสิกส์

2. ศ. ดร. ทวี ตันฆศิริ

tawee@chiangmai.ac.th

(2 ทุน)

1. Electrical Application of Barium Titanate Ceramics

Containing Barium / Titanium Various Ratios

การประยุกต์ทางไฟฟ้าของแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ที่มี แบเรียม/ติตาเนตอัตราส่วนต่างๆ

2. Electrical Properties of Piezoceramic-Polymer

Composits

สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมเพียโซเซรามิกพอลิเมอร์

นายสิงหเดช แตงจวง

 

 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์

3. รศ.ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

thirapat@istrd.cmu.ac.th

(2 ทุน)

  1. Corherent For Infra-red Radiation from Relativistic Electron Beam
  2. รังสีอาพันธ์ความถี่ใต้แสงผ่านไกล ที่ผลิตจากลำอิเล็คตรอนเชิงสัมพันธภาพ

  3. Ion Beam Neutralization

การลดอิทธิพลของอนุภาคประจุในลำไอออน

นางสาวสาคร ริมแจ่ม

 

 

นายมิญช์ เมธีสุวกุล

สาขาวิชาเคมี

4. รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์

kate@chiangmai.ac.th

Development of Flow Injection Analysis with Sample Pretreatment and Speciation of Selected Ions

การพัฒนาโฟลอินเจคชันอนาลิซิสที่มีการเตรียมสารตัวอย่างและการทำสเปซิเอชันของไอออนที่เลือก

นายพัฒนพงษ์ อ่ำพันธุ์

 

5. รศ. ดร. ด้วง พุธศุกร์

duang@chiangmai.ac.th

Synergistic Effects of Active Constituents of Medicinal Plants

การเสริมฤทธ์กันของสารสำคัญของพืชสมุนไพร

นางโสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์

สาขาวิชาธรณีวิทยา

6. รศ. ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

scgli008@chiangmai.ac.th

Effects of Environmental Factors on Accumulation of Fossil Fuel Deposits in Northern Thailand

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมตัวของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย

นายธนูชัย ศิลารัตน์

 

 

7. รศ. ดร. ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

scgli005@chiangmai.ac.th

Geochemistry Petrology and Tectonic Significance of Mafic Volcanic Rocks Along Chiang Mai Volcanic Belt Northern Thailand

ธรณีเคมี ศิลาวิทยา และความสำคัญทางด้านเทคโทนิกของหินอัคนีพุชนิดเมฟิก ตามแนวหินภูเขาไฟเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย

*

 

 

สาขาวิชาชีววิทยา

8. ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

Biodiversity of Vascular Plants on Doi Phu Kha National Park

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชมีท่อลำเลียงบนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

นายปรัชญา ศรีสง่า

สาขาวิชาชีววิทยา

9. รศ. ดร. วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

scboi012@chiangmai.ac.th

Taxonomie Rivision of a Family or Some Genera of

Flowering Plants in Thailand

ศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธานของพืชดอกบางวงศ์ หรือบางสกุลในประเทศไทย

*

 

 

10. รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

somboon@chiangmai.ac.th

Molecular Identification of Lychee (Litchi chinensis Sonn.) in Thailand

การบ่งบอกสายพันธุ์ลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) โดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา

นายรัฐพร จันทร์เดช

11. รศ. ดร. จินดา ศรศรีวิชัย

scijsrnr@chiangmai.ac.th

Quality Indices of Mango Fruit : Identification,Influencing Factor and Assessment and Measurement by Non - Destructive Technology

ดัชนีคุณภาพของมะม่วง : การหาดัชนีคุณภาพ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบการประเมินและการตรวจโดยเทคโนโลยีไม่ทำลายผล

นางสาวศิรินนภา ศรัณย์วงศ์

 

 

12. รศ. ดร. สายสมร ลำยอง

saisamorn@chiangmai.ac.th

Survey and Isolation of Endophytic and Saprobic Fungi of Wild Banana in Doi Suthep-Pui National Park

การสำรวจและการแยกเชื้อราเอนโดไฟท์และแซพโพรบของกล้วยป่าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

นางสาว วิพรพรรณ์ โพธิตา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

13. รศ. ดร. ภาวิณี คณาสวัสดิ์

scipknsw@chiangmai.ac.th

1. Utilization of Lymmobilized Lipases for Elimination of

Fats and Oilsfrom Industrial Waste

2. Preparation of Papain from Papaya Latex for

Detergent Industry

นายธีรพงษ์ เทพกรณ์

14. รศ. ดร. สุรีย์ ฟูตระกูล

scchi007@chiangmai.ac.th

Optimization of a Thermostable Lipases for Industrial

Application.

นาย ศุภโชค สินไชยกุล

 

 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2542

สาขา - อาจารย์ที่ปรึกษา

Area of research :

นักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

1. รศ. ดร. สุรีย์ ฟูตระกูล

scchi007@chiangmai.ac.th

Protein Engineering of Snake Venom by Chemical Synthesis Approach

วิศวกรรมโปรตีนของพิษงูโดยวิธีการสังเคราะห์ทางเคมี

นางสาวจิราพร นาวารักษ์

2. ผศ. ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

chlnuara@science.cmu.ac.th

Glucosinolate and Myrosinase for Agro-Industrial Sectors Extension in Thailand

กลูโคซิโนเลดและไมโรซินเนสเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย

นายประคอง สาคร

สาขาคณิตศาสตร์

3. ศ. ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา sompongd@chiangmai.ac.th

Geometry of Kothe-Bochner Spaces

เรขาคณิตของปริภูมิโคเธ-บอชเนอร์

Joint Essential Spectral Theory

ทฤษฎีสเปคตรัมร่วมที่เพียงพอ

นายสาธิต แซ่จึง

*

สาขาฟิสิกส์

4. รศ.ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

thirapat@istrd.cmu.ac.th

Pulsed Plasma Source Ion Implantation

การฝังไอออนโดยใช้แหล่งกำเนิดพลาสมาแบบเป็นห้วง

High Energy Ion Implantation for Surface Modification of Insulators

การฝังไอออนที่พลังงานสูง เพื่อปรับปรุงสมบัติของวัสดุฉนวน

นางสาวสมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์

*

สาขาธรณีวิทยา

5. รศ. ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

scgli008@chiangmai.ac.th

Effect of Environmental Factors on Accumulation of Fossil Fuel Deposits in Southern and the Gulf of Thailand

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมตัวของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในภาคใต้และอ่าวไทย

นางสาวบัณฑิตา อุดมกัน

 

สาขาวิชาเคมี

6. รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์

kate@chiangmai.ac.th

Novel Analytical Systems with Flow Injection Analysis and Field Flow Fractionation

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ที่รวมฟิลด์โฟลแฟรกชันเนชัน และโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส

นางสาวรัตติกาล จันทิวาสน์

7. รศ. ดร. ด้วง พุธศุกร์

duang@chiangmai.ac.th

Isolation of Glycosides by Electrolytic Decolorization

การสกัดกลัยโคไซด์โดยการฟอกสีด้วยไฟฟ้า

นายวีรชัย พุทธวงศ์

8. ผศ. ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

chsaili@science.cmu.ac.th

Novel Flow Injection Techniques with Chemiluminescent and Spectrophotometric Detection for Trace Analysis

เทคนิคทางโฟลอินเจคชันแบบใหม่ที่ใช้การตรวจวัดแบบเคมิลูมิเนสเซนซ์และสเปกโทรโฟโตเมตรีสำหรับวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

นายวิรัช เรืองศรีตระกูล

สาขาชีววิทยา

9. ดร. สตีเฟน อีเลียต

bijsteph@fac.science.cmu.ac.th

Taxonomy and Functional Morphology in Relation to Propagation of Native Forest Tree Seedling

อนุกรมวิธานและบทบาททางสัณฐานวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการขยายพันธุ์ของกล้าไม้ท้องถิ่น

นายเกริก ผักกาด

10. ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

scictrsn@chiangmai.ac.th

Taxonomie Revision of Some Genera in Family Lauraceae of Thailand

การทบทวนทางอนุกรมวิธานของพืชบางสกุลในวงศ์อบเชยของประเทศไทย

*

11. รศ. ดร. ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

scidkngw@chiangmai.ac.th

G6PD Deficiency and Its National Selection Against Malaria in Northern Thai Population

ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD และการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อมาลาเรียในประชากรไทย ภาคเหนือ

*

12. ดร. พรทิพย์ จันทรมงคล

sciboi021@chiangmai.ac.th

Biodiversity of Aquatic Insects for Environmental Bioassessment

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำบางกลุ่มจากลุ่มน้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประเมินทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม

นายพงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

13. รศ. ดร. สายสมร ลำยอง

saisamorn@chiangmai.ac.th

Distribution and Cultivation of Edible Ectomycorrhizae in Chiang Mai and Chiang Rai Province

การกระจายและการเพาะเลี้ยงเอกโตมายคอไรซ่า ที่กินได้ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

นางสาวรารุณี แสนหมี่

รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2543

อาจารย์ที่ปรึกษา

แนวทางการวิจัย

ชื่อนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

1. รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

scchi007@chiangmai.ac.th

1 ทุน

Search for Stable Biocatalysts and Novel Procedures for Synthesis of Chiral Pharmaceutical Compounds

การ แสวงหาตัวเร่งชีวภาพที่เสถียรและวิธีการใหม่ สำหรับการสังเคราะห์สารประกอบไคราลที่ใช้ทางเภสัชกรรม

Facile Combinatorial Peptide Library for Studying Subsite-Specificity of Proteases and Designing Proteases Inhibitors

ห้องสมุดเปปไทด์แบบผสมผสานเพื่อการศึกษาบริเวณที่เกิดความจำเพาะของโปรติเอส และ การออกแบบตัวยับยั้งโปรติเอส

 

 

 

 

 

2. ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

chlnuara@science.cmu.ac.th

1 ทุน

-

*

สาขาเคมี

3. รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

kate@chiangmai.ac.th

2 ทุน

Flow Injection Sample Pretreatment with Chromatograghy

โฟลอินเจคชันสำหรับการเตรียมตัวอย่างและโครมาโตกราฟฟี

Leaching of Some Toxic Elements from Lignites and

their Related Products Under Certain Conditions

การชะของธาตุพิษบางชนิดจากถ่านลิกไนท์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้บางสภาวะ

*

4. รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์

duang@chiangmai.ac.th

1 ทุน

 

Selectivity of Electro coagulation Process and Recovery of Coagulated Compounds with Application to Isolation of Coloring Matters from Tree Barks

สรรสภาพของกระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าและการคืนสภาพสารที่จับก้อนเพื่อการประยุกต์ในการแยกรงควัตถุจากเปลือกไม้

นายสมบัติ เชาวนพูนผล

5. ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

chlsaili@science.cmu.ac.th

1 ทุน

Development of Flow Injection System for Trace Metals Determination Using Electro-chemical Detection

การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยโดยวิธีตรวจวัดทางไฟฟ้าเคมี

นางสาวปริญญา มาสวัสดิ์

สาขาฟิสิกส์

6. รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

thirapat@istrd.cmu.ac.th

1 ทุน

Thomson Back Scattering of Electromagnetic Radiation from Relativistic Electron

การกระเจิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากลับหลังแบบทอมป์สันจากอิเล็กทรอนความเร็วสูง

*

7. รศ.ดร.สมศร สิงขรัตน์

1 ทุน

TOF-RBS for Low Energy Accelerator

เทคนิค RBS จากเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานต่ำที่ใช้วิธีการ TOF

*

สาขาธรณีวิทยา

8. รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

scgli008@chiangmai.ac.th

1ทุน

Stratigraphic Correlation of Tertiary Basins in Northern Thailand Using Algae Pollen and Spore

การเปรียบเทียบลำดับชั้นหินของแอ่งเทอร์เชียรี่ ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้สาหร่าย ละอองเกสร และสปอร์

นายวิฆเนศ ทรงธรรม

สาขาคณิตศาสตร์

9. รศ.อำนวย ขนันไทย

2 ทุน

The Spectrum of Diamond Operator

การหาสเปคตรัมของตัวดำเนินการไดมอนด์

The Residues of Diamond Operator

การหาเรซิดิวของตัวดำเนินการไดมอนด์

Boundary Valued Problems of the Diamond Operator Related to the Wave Equations

ปัญหาค่าขอบเขตของคำตอบของตัวดำเนินการ ไดมอนด์ที่สัมพันธ์กับสมการคลื่น

*

 

 

นายกัมพล ศรีธัญรัตน์

สาขาชีววิทยา

10. อ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

scictrsn@chiangmai.ac.th

1 ทุน

Comparative Ethnobotanical Studies in Upperpart of Northern Thailand

การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านเปรียบเทียบในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

*

11. อ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล

sciboi021@chiangmai.ac.th

1 ทุน

Biodiversity of Riparium Insects and Their Conservation in Montane Thailand

ความหลากหลายของแมลงริมฝั่งลำธารกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าบนภูเขาในประเทศไทย

*

12. รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

scidkngw@chiangmai.ac.th

1 ทุน

Biomonitoring study and Health Risk Assessment of Human populations for Environmental Toxic Substances Exposure

การติดตามผลทางชีวภาพและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของกลุ่มประชากรที่สัมผัสสารพิษในสิ่งแวดล้อม

นางสาววรภา หีบจันทร์ตรี

13. รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

somboon@chiangmai.ac.th

1 ทุน

Application of Ion Beam Implantation in Molecular Biology

การประยุกต์ใช้ Ion Beam Implantation ในงานด้านชีววิทยาโมเลกุล

นางสาวสุภัค มหัทธนพรรค

14. รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

saisamorn@chiangmai.ac.th

1 ทุน

Biodiversity of Endophytic Fungi and Their Interrelationship to Host in some Medicinal Plants

ความหลากหลายทางชีวภาพของเอนโดไฟติคฟังไจในต้นพืชสมุนไพรบางชนิดและความสัมพันธ์ต่อโฮสต์

นางสาวบุญสม บุษบรรณ์

15. ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

1 ทุน

Biology and Life History of Trematode, Stellantchasmus falcatus in Chiang Mai

ชีววิทยาและชีวประวัติพยาธิใบไม้ Stellantchasmus falcatus ในเชียงใหม่

*

รายงานประจำปี 2543