นักศึกษา

 


1) การรับเข้านักศึกษา

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีการดำเนินการด้านการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์รับนักศึกษาใหม่จากวิธีการดังต่อไปนี้

    1. สอบโควตาภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    2. (จำนวน 50% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมดตามแผน 8)

    3. สอบคัดเลือกจากส่วนกลาง ซึ่งดำเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย
    4. (จำนวนประมาณ 33% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับทั้งหมดตามแผน 8)

    5. สอบตามโครงการพิเศษต่างๆ ดังนี้

3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

3.2 โครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (รพค.)

3.3 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

3.4 โครงการรับนักศึกษาเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) และ

3.5 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์

ในปี 2543 เปิดรับสมัครรับนักศึกษาเข้าในโครงการพิเศษทุกโครงการ ประมาณ 125 คน คิดเป็น 17% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมดตามแผน 8 (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี)

2) นักศึกษาปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2543 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 853 คน จำแนกเป็น

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

663 คน

160 คน

30 คน

ในปีการศึกษา 2543 จำนวนนักศึกษารวมทั้งคณะมีจำนวน 2623 คน จำแนกเป็น

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

2088 คน

443 คน

92 คน

รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาเป็นดังนี้

ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

สาขาวิชา

ปริญญาโท

สาขาวิชา

ปริญญาเอก

เคมี

272

เคมี

74

เคมี

37

   

การสอนเคมี

13

   

ชีววิทยา

184

ชีววิทยา

125

ชีววิทยา

30

เคมีอุตสาหกรรม

185

เคมีอุตสาหกรรม

6

   

ฟิสิกส์

165

ฟิสิกส์

27

ฟิสิกส์

12

   

การสอนฟิสิกส์

21

   

วัสดุศาสตร์

159

วัสดุศาสตร์

24

วัสดุศาสตร์

3

ธรณีวิทยา

146

ธรณีวิทยา

17

ธรณีวิทยา

5

คณิตศาสตร์

179

คณิตศาสตร์

18

คณิตศาสตร์

5

   

การสอนคณิตศาสตร์

6

   

สถิติ

132

สถิติประยุกต์

41

   

วิทยาการคอมพิวเตอร์

273

วิทยาการคอมพิวเตอร์

18

   

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

130

       

จุลชีววิทยา

127

       

สัตววิทยา

35

       

อัญมณีวิทยา

99

       
   

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

10

   
   

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

9

   
   

ฟิสิกส์ประยุกต์

23

   
   

คณิตศาสตร์ประยุกต์

11

   

ไม่ได้เข้าสังกัดวิชาเอก

2

       

รวม

2088

รวม

443

รวม

92

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังให้บริการสอนกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะอื่นๆ คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(Full Time Equivalent Student, FTES) ในปีการศึกษา 2543 รวม 7493 (หน่วย FTES)

3) ผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2542 จำนวนทั้งสิ้น 528 คน เป็นดังนี้

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

437 คน

84 คน

7 คน

โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

สาขาวิชา

ปริญญาโท

สาขาวิชา

ปริญญาเอก

เคมี

71

เคมี

10

เคมี

2

   

การสอนเคมี

16

   

ชีววิทยา

32

ชีววิทยา

20

ชีววิทยา

2

   

การสอนชีววิทยา

3

   

เคมีอุตสาหกรรม

48

       

ฟิสิกส์

17

ฟิสิกส์

5

ฟิสิกส์

1

   

การสอนฟิสิกส์

8

   

วัสดุศาสตร์

30

       

ธรณีวิทยา

18

ธรณีวิทยา

3

   

คณิตศาสตร์

41

คณิตศาสตร์

4

คณิตศาสตร์

2

   

การสอนคณิตศาสตร์

1

   

สถิติ

38

สถิติประยุกต์

6

   

วิทยาการคอมพิวเตอร์

70

วิทยาการคอมพิวเตอร์

7

   

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

23

       

จุลชีววิทยา

29

       

สัตววิทยา

5

       

อัญมณีวิทยา

15

       
   

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

1

   

รวม

437

รวม

84

รวม

7

4) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

ระยะเวลาเฉลี่ย (จำนวนปี) ที่ใช้ในการศึกษา

ปริญญาตรี

 

(เกณฑ์ 4 ปี)

ปริญญาโท

 

(เกณฑ์ 2 ปี)

ปริญญาเอก

ฐานปริญญาตรี

(เกณฑ์ 5 ปี)

ปริญญาเอก

ฐานปริญญาโท

(เกณฑ์ 3 ปี)

4.14

3.4

7.8

3.6

รายงานประจำปี 2543