การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 


ในรอบปีที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ทั้งในส่วนที่เป็น กิจกรรมนักศึกษา และในส่วนที่เป็นกิจกรรมที่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการและมีส่วนร่วม ดังนี้

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

25 ต.ค. 2542

งานตักบาตรเทโว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 พ.ย. 2542

กฐินมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 พ.ย. 2542

ประเพณียี่เป็ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 ธ.ค. 2542

ทำบุญคณะฯ ประจำปี

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

13 เม.ย. 2543

ประเพณีสงกรานต์

ม.ช.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

28 เม.ย. 2543

พิธีรดน้ำดำหัว

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

8 มิ.ย. 2543

พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่

ม.ช.ร่วมกับเทศบาลฯ

16 ก.ค. 2543

พิธีถวายเทียนพรรษา

สำนักงานเลขานุการคณะวิทย์ฯ

22 ก.ย. 2543

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณฯ

สำนักงานเลขานุการคณะวิทย์

24 ก.ย. 2543

วันมหิดล

คณะแพทยศาสตร์

รายงานประจำปี 2543