ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งเสริมให้นักวิจัยมีการทำวิจัยเป็นกลุ่ม เป็นการทำงานระดับ "ห้องปฏิบัติการวิจัย" และ "หน่วยวิจัย" ซึ่งได้สนับสนุนตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา สำหรับในปี 2540 นี้ มีห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัยที่ขอจดทะเบียนจำนวน 20 ห้องและ 23 หน่วยวิจัย เป็นห้องปฏิบัติการที่พัฒนามาจากหน่วยวิจัย จำนวน 2 ห้อง และหน่วยวิจัยที่ขอจดทะเบียนใหม่จำนวน 8 หน่วย สำหรับเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของทั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัยจะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ได้นำเสนอในที่ประชุมต่าง ๆ และผลงานที่ได้นำลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

รายชื่อห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2540 มีดังนี้

ห้องปฏิบัติการวิจัย

1. พอลิเมอร์

2. สิ่งแวดล้อม

3. คาร์โบไฮเดรตเทคโนโลยี

4. เคมีนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี

5. งานวิจัยน้ำด้านชีวภาพ

6. ฟังไจ

7. ความหลากหลายของจุลินทรีย์

8. หอพรรณไม้และฐานข้อมูลของพืชพรรณ

9. ความหลากหลายทางชีวภาพในภาค เหนือของประเทศไทย

10.ต่อมไร้ท่อวิทยาและชีววิทยาของพฤติกรรม

11.ปรสิตวิทยา

12.วิจัยสรีรวิทยาการสืบพันธุ์

13.การวิจัยฟื้นฟูป่า

14.อณูชีววิทยา

15.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

16.เชื้อเพลิงธรรมชาติวิทยา

17.ธรณีวิทยาแหล่งน้ำ

18.อิเลกโทร-เซรามิกส์

19.อาคารนิวตรอนพลังงานสูง

20.เลเซอร์และทัศนศาสตร์ประยุกต์

นางนิภาพันธ์ มอลลอย

น.ส.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

น.ส.ดารารัตน์ ทองขาว

นายเกตุ กรุดพันธ์

นางฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร

นางอุราภรณ์ สอาดสุด

นางสายสมร ลำยอง

นางวิไลวรรณ อนุสารสุนทร

นายนริทธิ์ สีตะสุวรรณ

น.ส.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

นางชโลบล วงศ์สวัสดิ์

นางสาลิกา อริธชาติ

Mr.Stephen Elliott

นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

นายจำนงค์ อุทัยบุตร

นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

นายพงษ์พอ อาสนจินดา

นายทวี ตันฆศิริ

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

นายสำราญ ลาชโรจน์

หน่วยวิจัย

1. สารประกอบดีบุก

2. เอนไซม์เทคโนโลยี

3. สารกลิ่นหอมในผลไม้และอาหาร

4.เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ด้วยเตาอบไมโครเวฟ

5. ผงถ่านกัมมันต์เคลือบผิว

6. การผลิตโปรตีน

7. สาหร่ายประยุกต์

8. แมลงเศรษฐกิจ

9. พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

10.โปรโตซัว

11.การประยุกต์วิธี Drop Plate

12.แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

13.หน่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

14.ไบรโอไฟต์

15.หินอัคนีและแร่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

16.การประยุกต์ใช้เรดอนในทางธรณีฟิสิกส์

17.ดาราศาสตร์โฟโตเมตรี

18.โลหะและเซรามิกส์ยุคใหม่

19.การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากร

20.การประยุกต์ความน่าจะเป็น

21.สภาพแวดล้อมประชาชนในเขตภาคเหนือ

22.คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

23.เชื้อเพลิงปิโตรเคมีและพลังงาน

นายวิจิตร รัตนพานี

น.ส.สุรีย์ ฟูตระกูล

นายเกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

นายอภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

นายสุรศักดิ์ วัฒเนสก์

นางนวลศรี รักอริยะธรรม

นางยุวดี พีรพรพิศาล

นายไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

นางชูศรี ไตรสนธิ

นายอำนาจ โรจนไพบูลย์

นายกำเนิด สุภัณวงษ์

น.ส.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

นายวีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

น.ส.กันยา สันทนะโชติ

นายยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

นายกิตติชัย วัฒนานิกร

นายบุญรักษา สุนทรธรรม

นายสมชาย ทองเต็ม

นายสนั่น สุภาสัย

นายสุรินทร์ ขนาบศักดิ์

นายพุฒิพงษ์ พุกกะมาน

น.ส.วิไลพร สิริมังคลารัตน์

น.ส.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

/ / / การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัย / หน่วยวิจัย