1. ชื่อหน่วยวิจัย

เอนไซม์เทคโนโลยี

Enzyme Technology

ภาควิชา : เคมี

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

(1) ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย

(2) นายบัณฑิต บุญศิลป์ไทย

(3) นางสาว บุญรัศมิ์ สุขเขียว (ทำวิจัยที่ใต้หวัน)

(4) นายศุภโชค สินไชยกุล

(5) นายวรวิทย์ ประหารริปูราบ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ได้พยายามพัฒนาการประยุกต์ใช้เอนไซม์เป็นตัวคะตะลิสต์ของปฏิกิริยาเคมีเพื่อทดแทนคะตะลิสต์เคมีอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากปฏิกิริยาที่ใช้เอนไซม์เป็นคะตะลิสต์เกิดขึ้นได้เร็วและในสภาวะที่ไม่รุนแรงดังเช่นปฏิกิริยาที่มีคะตะลิสต์เป็นสารเคมีอื่นๆ การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เอนไซม์นี้จะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณการใช้ผลิตผลของการเกษตรในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้งานวิจัยด้านเอนไซม์เทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของประเทศเกษตรกรรมเช่น ประเทศไทย เนื่องด้วยความเจริญรุดหน้าของวิทยาการแขนงนี้ในต่างประเทศได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้นักวิจัยมีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศที่มีความรุดหน้าทางวิชาการนี้อาทิเช่น ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Lund University ประเทศสวีเดนทั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความร่วมมือดังกล่าวอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ International Program in the Chemical Sciences (IPICS) ซึ่งได้ให้ทุนฝึกอบรมกับสมาชิกของหน่วยวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพLund University และได้ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามทุนสนับสนุนนี้ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนอื่นของการดำเนินงานวิจัย ทำให้หน่วยวิจัยยังไม่มีความคล่องตัวในการทำงานเท่าที่ควร นอกจากนี้ในด้านการผลิตนักศึกษาขั้นดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยวิจัยนี้ยังมีการร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติใต้หวันในแง่การร่วมโครงการวิจัย

และร่วมเป็นที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งทำงานในหน่วยวิจัยนี้และยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในขณะที่ไปทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการในใต้หวันอีกด้วย

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัยในด้านเอนไซม์เทคโนโลยี เพื่อประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศ

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพต่อการเรียน การสอน และการวิจัย ทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบันฑิตของภาควิชาเคมี

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ

4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย

5. งานวิจัยที่ดำเนินการอยู่

ในปัจจุบันได้ศึกษาเน้นหนักถึงเอนไซม์จากจุลินทรีย์เทอร์โมฟิลิคและเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานเอนไซม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์และเซลล์ และการใช้เอนไซม์ในสารละลายที่มีตัวทำละลายอินทรีย์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเอนไซม์จากจุลินทรีย์เทอร์โมฟิลิคมีแนวโน้มที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมผงซักฟอก อุตสาหกรรมน้ำมัน-ไขมัน-น้ำนม-เนย อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมยา เป็นต้น แหล่งของจุลินทรีย์เทอร์โมฟิลิคได้แก่ บ่อน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 oซ ซึ่งจะพบได้หลายแห่งในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ นั่นคือการวิจัยครั้งนี้ได้นำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เอนไซม์ที่ได้ทำการศึกษาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือ โปรติเอส (protease)

และไลเปส (lipase) โดยเน้นหนักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำเอนไซม์โปรติเอสไปใช้ในการย่อย casein ซึ่งเป็นโปรตีนในน้ำนมเพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดในระบบ ultrafiltra- tion ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม และเพื่อนำเอนไซม์ไลเปสไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน

และในปัจจุบันมีผลการทดลองจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาในตัวทำละลายอินทรีย์ในทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยทั่วไปเอนไซม์จะถูกใช้เพื่อเร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ ในสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย แต่ด้วยเหตุผลหลายประการที่ทำให้เกิดการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาในตัวทำละลายอินทรีย์แทนน้ำ โดยเหตุผลที่สำคัญได้แก่ การช่วยเพิ่มการละลายยาของสับสเตรทหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ละลายน้ำ ช่วยเปลี่ยนสมดุลของปฏิกิริยาที่มีน้ำเป็นสารผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งช่วยลดการยับยั้งของสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์ ช่วยป้องกันปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ทำให้แยกสารผลิตภัณฑ์และตัวเร่งชีวภาพได้ง่ายขึ้น ทำให้มีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์น้อยลง และทำให้ตัวเร่งชีวภาพมีความเสถียรดีขึ้น จากการทดลองอย่างเป็นระบบในห้องปกิบัติการประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ ในการสังเคราะห์สารด้วยการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ในตัวทำละลายอินทรีย์ ประกอบการใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์จะทำให้เกิดประโยชน์

ในการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องสำอางค์ สารเคมี ยารักษาโรคและทางด้านการแพทย์ ดังนั้นงานวิจัยของหน่วยวิจัยนี้จึงได้ขยายงานวิจัยทางด้านการใช้เอนไซม์ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ในตัวทำละลายอินทรีย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทางด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ สถาบันการศึกษาและการวิจัยต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านนี้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ในการนี้หน่วยวิจัยเอนไซม์ในนามของภาควิชาเคมีร่วมกับ Department of Biotechnology, Lund University ประเทศสวีเดน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านนี้ โดยมีสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7-12 มีนาคม 2536 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และการจัดประชุมเยี่ยงนี้ในปี พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2538 เรื่อง "แนวทางใหม่ของการผลิตเอนไซม์" ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้รับความสำเร็จดีเยี่ยม

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้นำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้พยายามให้มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่แล้ว

1. Incubator (room temperature -70 oC)

2. Shaker incubator (room temperature - 70 oC)

3. Shaker bath

4. UV monitor พร้อม recorder

5. Fraction collector

6. Microbiological safety cabinet

7. Autoclave

8. Refrigerate centrifuge

9. Fermentor

10. Micro-centrifuge

11. Circulation bath

12. Balance

13. Rocking table

14. Peristaltic pump

15. Electrophoresis set พร้อม Power supply

16. Gas Chromatography

17. UV/VIS Spectrophotometer

18. Deep freez (- 80 oC)

19. pH meter

20. Spectronic 20

21. Rotary evaporator

22. Vortex mixer

23. Thermocoustanter

24. Coulometer with Oven

25. High pressure liquid chromatography

 

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

7.1 มีโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยของ Professor Bo Mattiasson ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Lund University ประเทศสวีเดน

7.2 มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างโครงการร่วมมือในข้อ 7.1

7.3 โครงการวิจัยร่วมในข้อ 7.1 ได้รับทุนสนับสนุนเครื่องมือการวิจัยจากสถาบัน International Program in the Chemical Sciences (IPICS) ประเทศสวีเดน

7.4 ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เอนไซม์ในตัวทำละลายอินทรีย์ : มิติใหม่ของเอนไซม์" ในระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2536 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยลูนด์ ประเทศสวีเดน ภายใต้การสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สาขาชีวเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

International Program in the Chemical Science ประเทศสวีเดน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีผู้เข้ารัลการอบรมทั้งสิ้น 30 คน จากประเทศจีน 1 คน มาเลเซีย 2 คน ใต้หวัน 3 คน อินเดีย 1 คน และไทย 23 คน และการจัดครั้งนี้ได้ระบผลสำเร็จอย่างงดงาม

7.5 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางใหม่ของการผลิตเอนไซม์" ร่วมกับมหาวิทยาลัยลูนด์ ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2538 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยา-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คน ได้รับความสำเร็จดีเยี่ยม

7.6 มีการร่วมวิจัยกับกลุ่มวิจัยของ Professor Shui-Tein Chen ภาควิชา Biological Chemistry มหาวิทยาลัยแห่งชาติ, ใต้หวัน ภายใต้โครงการนี้มีนักศึกษาปริญญาเอกทางเทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวบุญรัศมิ์ สุขเขียว ได้รับทุนให้ทำวิจัยเพื่อปริญญาเอกเรื่อง "วิศวกรรม โปรตีนของไลโซไซม์และการศึกษาโปรติเอสทนความร้อนจากจุลินทรีย์แยกได้จากท้องถิ่นเพื่อใช้เร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์เปปไทด์" โดยเดินทางไปใช้เครื่องมือที่ Institute of Biological chemistry Academia Sinica, Teipe, Taiwan มีกำหนด 3 ปี

7.5.1 ผลงานที่เสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ (ปี 1991-1996)

7.5.1.1 Suwanpoochai, S., Sinjindawong, S., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1991) Thermostable Lipase Produced by Entrapped Viable Cells of Thermus P1 in Calcium Alginate Beads, 17th Congress on Science and Technology of Thailand, Khon Kaen, p. 484-485.

7.5.1.2 Bunpuan, K., Suwanphoochai, S., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1991) Characterization for three Isolates of Lipase Producing Thermophilic Bacteria from Local Resource, 17th Congress on Science and Technology of Thailand, Khon Kaen, p. 482-483.

7.5.1.3 Ungkanurupun, P., Bunpuan, K., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1991) Screening of Lipase Producing Thermophiles Isolated from Tepanom Hot Spring, 17th Congress on Science and Technology of Thailand, Khon Kaen, p.480-481.

7.5.1.4 Junphuk, S., Kanasawud, P., Phutrakul, S., Holse, O. and Mattiasson, B. (1991) Properties of Protease from Thermus 2S, 17th Congress on Science and Technology of Thailand, Khon Kaen, p. 486-487.

7.5.1.5 Sinjindawong, S., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1991) Continuous Production of Thermostable Lipases in a Column Reactor Containing Immobilized Thermus P1 on Ceremic Beads, 17th Congress on Science and Technology of Thailand, Khon Kaen, p. 488-489.

7.5.1.6 Chueskul, S., Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1991) Immobilization of Zymomonas mobilis in K-carrageenan for Ethanol and Sorbitol Production, 17th Congress on Science and Technology of Thailand, Khon Kaen, p. 490-491.

7.5.1.7 Yoomee, P., Sookprecha, T., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1992) Optimization of Cultural Conditions for Thermophilic Bacteria Genus Thermus to Increase Production of Extracellular Lipases, The 18th Conference on Science and Technology of Thailand, pp. 484-5.

7.5.1.8 Seubchakdee, K., Kunkup, P., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1992) Properties and Immobilization Studies of Lipases from Three Thermophilic Bacterial Isolates, The 18th Conference on Science and Technology of Thailand, pp. 290-1.

7.5.1.9 Ungkanurakpun, P., Siriwanitch, W., Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1992) Hydrolysis of Palm Oil by PancreaticLipase, The 18th Conference on Science and Technology of Thailand, pp. 468-9.

7.5.1.10 Kladwong, W., Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1994) Purification of Thermostable Proteases Produced by Thermus S2, The 20th Conference on Science and Technology of Thailand, pp 292-293.

7.5.1.11 Chotwiwatthanakun,J., Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1994) Study of Thermostable Protease Production from Thermophilic Bacteria, The 20th Conference of Science and technology of Thailand, pp 294-295.

7.5.1.12 Tanthip, T., Sangsoda, S. Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1994) Production of Extracellular Lipases from Thermophiles Isolated by Specific Plate, pp 296-297.

7.5.1.13 Saipieng, A., Phutrakul, S. and Kanasawud, P.

(1994) Studies of Sorbitol and Gluconic Acid Production by Immobilized Nonviable Cells In A Hallow Fibre Membrane Reactor, The 20th Conference on Science and Technology of Thailand, pp 298-299.

7.5.1.14 Tanthip, T., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1994) Properties of Extracellular Lipases Produced By Thermophilic

Bacteria, The 10th Conference on Science and Technology of Thailand, pp 300-301.

7.5.1.15 Puatanachokchai, R., Suda, S. and Phutra-

kul, S. (1995) The Study of Sugar Sources and Concentrations for Ethanol Production By Saccharomyces cerevisae AM12, The 21st Conference on Science and Technology of Thailand, pp 354-355.

7.5.1.16 Maungprom, N., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1995) Extracellular Lipase Activity of Thermophilic Bacterium from Chiang Mai Hot Spring, The 21st Conference on Science and Technology of Thailand, pp 354-355.

7.5.1.17 Jittiang, P., Kanasawud, P. and Phutrakul, S.

(1995) Some Characteristic of Proteases Excreated By Thermophilic Bacterium TLS33 and the Bacillus stearothermophilus, The 21st Conference on Science and Technology of Thailand, pp 354-355.

7.5.1.18 Boonsinthai, b. and Phutrakul, S. (1996) Secretion of Lipases from Organic-Solvent-Tolerant Bacteria and Stabi- lity of Enzymes in Organic Solvents, in The 22nd Conference on Science and Technology of Thailand, pp. 450-451.

7.5.1.19 Sinchaikul, S. and Phutrakul, S. (1996) Proper Assay Condition for Thermophiles Bacterial Protease and Some Characteristics of the Enzymes, in The 22nd Conference on Science and Technology of Thailand, pp. 426-427.

7.5.1.20 Boonsinthai, b. and Phutrakul, S. (1996) Productivity and Stability of Extracellular Proteases from ThermophilicBacteria in Organic Solvents, in The 22nd Conference on Science and Technology of Thailand, pp. 428-429.

7.5.2 ผลงานที่เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ (ปี 1992- 1996)

7.5.2.1 Phutrakul, S., Kanasawud, P., Bloomer, S., Adlercreutz, P. and Mattiasson, B. (1992) Lipase Catalytic Systems in Non-Aqueous Media at Specific Water Activity, Princess Congress II, Bangkok, p.315.

7.5.2.2 Kanasawud, P., Phutrakul, S., Bloomer, S., Adlercreutz, P. and Mattiasson, B. (1992) Enzyme Catalysis in Organic Solvent : Lipase-Catalyzed Alcoholysis of Triolein, Princess Congress II, Bangkok, p. 317.

7.5.2.3 Sangsoda, S., Phutrakul, S. and Kanasawud, P.

(1992) Extracellular Hydrolases by Extremely Thermophilic Bacteria from Teppanom Hot Spring, Princess Congress II, Bangkok, p.316.

7.5.2.4 Muntajit, R., Bunpaun, K., Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1992) Thermophilic Bacterial Isolates Producing Lipase and Protease, Biotechnology for Progress and Development, 29-31 Dec., Bangkok, p. 160.

7.5.2.5 Limmingkon, A., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1994) Thermophilic Bacterial Lipases Catalyzed Alcoholysis of Palm Oil, The 11th, FAOB Symposium, Bangkok, 15-18 November, p. 174.

7.5.2.6 Limmongkon, A. Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1994) Alcoholysis of Triolein in Water-Poor Media By Immobilized Thermostable Lipases, The 9th NRCT, NUS, DOST-JSPS Joint Seminar on Biotechnology, Khon Kaen, Thailand, p. 55.

7.5.2.7 Intayot, Y., Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1994) Formation of Sorbitol and Gluconic Acid by Permeabilized Cells of Zymomonas mobilis, The 9th NRCT, NUS, DOST-JSPS Joint Seminar on Biotchnology, Khon Kaen, Thailand, p. 129.

7.5.2.8 Limmongkon, A., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1994) Thermophilic Bacterial Lipases Catalyzed Alcoholysis of Palm Oil, The 11th, FAOB Symposium, Bangkok, 15-18 November, p. 174.

7.5.2.9 Angkanurukpun, P., Phutrakul, S. and Kanasa, P. (1994) Immobilized Lipases Catalyzed Esterification and Alco- holysis in Organic Solvents, The 11th FAOB Symposium, Bangkok, 15-18 November, p. 176.

7.5.2.10 Angkanurukpun, P., Phutrakul, S. Kanasawud, P. (1995) Immobilized Lipased-Catalyzed Synthesis of Fatty Acid Ethyl Esters from Waste Fat of the Sour Park Industry in International Con- ference on Biotechnology Research and Applications for Sustainable Develop,ent, Bangkok, August 7-10, p. 127.

7.5.2.11 Kladwang, W., Phutrakul, S. Kanasawud, P. (1995) Characterization of Extracellular Thermostable Proteases From an Extreme Thermophile Bacterium in International Conference on Biotechnology Research and Applications for Sustainable Development, Bangkok, August 7-10, p 128.

7.5.2.12Puatanachokchai, R., Kanasawud, P., Phutrakul, S. (1995) A Comparative Extracellular Lipase Activity of the Cloned pUC P1 to Thermophile Isolate P1 in International Conference on Biotechnology Research and Applications for Sustainable Development, Bangkok, August 7-10, p 207.

7.5.2.13 Sinchaikul, S. and Phutrakul, S. (1996) Effect of Metal on Activity and Stability of Protease Secreted from Thermophilic Bacteria Strain TLS33 in International Conference on Agricultural Biotechnology, Hua Hin, Thailand 14-15 November.

7.5.2.14 Boonsinthai, B. and Phutrakul, S. (1996)

Tolerance of Thermophilic Bacteria Producing Extracellular Hydrolases and Stability of the Enzymes in Organic Solvents, in International Conference on Agricultural Biotechnology, Hua Hin, Thailand 14-15 November.

7.5.3 ผลงานที่เสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ (ปี 1992-19965)

7.5.3.1 Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1992) Immobilization of Lipase on Various Supports and Its Activity in Water-Poor Media, IUPAC-NOST International Symposium on Enzymes in Organic Synthesis, New Delhi, India, p. 114.

7.5.3.2 Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1992) Simple Assay Method for Lipase Activity and Analysis of Its Catalytic Hydrolysis Product in Water-Poor Media, IUPAC-NOST International Symposium on Enzymes in Organic Synthesis, New Delhi, India, P. 166.

7.5.3.3 Phutrakul, S., Kanawawud, P., Bloomer, S., Adlercreutz, P., and Mattiasson, B. (1992) Lipase Catalytic System in Non-Aqueous Media at Specific Water Activity, The 6th Federation of Asian and Ocenian Biochemistry, The Republic of China, p. 114.

7.5.3.4 Kanasawud, P., Phutrakul, S., Bloomer. S., Adlercreutz, P., and Mattiasson, B. (1992) Lipase Catalyzed Alcoholysis of Triolein in Non-Aqueous Media, The 6th Deferation of Asian and Ocenian Biochemistry, The Republic of China, p. 166.

7.5.3.5 Phutrakul, S., Kanasawud, P. and Sangsoda, S. (1993) Hydrolases from Hot Spring Thermophiles and Their Catalytic Activities in Non-aqueoud Media, 10th FAOB Symposium on Protein Research, 7-10 Dec. Taipei, Taiwan, P III-5.

7.5.3.6 Phutrakul, S. Kanasawud, P. and Shui-Tein Chen (1995) Exploring of Thermostable Proteases Produced By Bacteria from Thai Hot Spring, The 7th FAOBMB Congress, Sydney, Australia, ppos-1-215.

7.5.4 การตีพิมพ์ผลงาน

International Journal (ปี 1991-1996)

7.5.4.1 Kanasawud, P., Teeyapan, S., Lumyong. S., Holst, O., and Mattiasson, B. (1992), Thermus 25 from Thai Hot Spring : Screening and Immobilization, World J. Micro. Biotechnol. 8, 137-140.

7.5.4.2 Kanasawud, P., Phutrakul, S., Bloomer, S., Adlercreutz. P., and Mattiason, B. (1992) Triglyceride Interesterification by Lipases. 3. Alcoholysis of Pure Triglyceride, Enzyme Microb. Technol., 14, 959-965.

7.5.4.3 Junphuk, S., Kanasawud, P., Phutrakul, S., Holst, O. and Mattiasson, B., Studies on Entrapment of a Thermophilic Bacterium, Thermus 2s, within Polymer Beads, (submitted)

7.5.4.4 Sookheo, B., Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1991) Production of Sorbitol and Ethanol from Sucrose by Zymomonas mobilis. 1. Sugar Fermentation, J. Sci. Soc. Thailand, 17, 125-135.

7.5.4.5 Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1992) Immobili- zation of Lipase on Various Supports and Its Activity in Water Poor Media, Indian J. Chem. Soc., 3, 941.

7.5.4.6 Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1992) Simple Assay Mothod for Lipase Activity and Analysis of Its Calatlytic Hydrolysis Product in Water Poor Media, Indian J. Chem. Soc., 3, 946.

7.5.4.7 Sookheo, B., Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1994) Production of Sorbitol and Ethanol from Sucrose by Zymomonas mobilis 2. Separation and Properties of Glucose-Fructose Oxidoreductase J. Sci. Soc. Thailand, 20, 145-155.

7.5.4.8 Limmongkhon, A., Kanasawud, P. and Phutra kul, S., (1995) Thermophilic Bacterial Lipases Catalyzed Alcoholysis of Palm Oil in Biopolymers and Bioproducts : structure, Function and Applications, 577-584.

7.5.4.9 Angkanurukpun, P, Phutrakul, S. and Kanasawud, P. (1995) Immobilized Lipases-Catalyzed Esterification and Alcoholysis in Organic Solvents in Biopolymers and Bioproducts : Structure, Function and Applications, 590-594.

7.5.4.10 Bunpuan, K., Kanasawud, P. and Phutrakul, S. (1995) Partial Purification and Characterization of Acid Resistant Lipases From _Thermus_ T20, J. Sci. Fac. CMU., 21-22, 17-20.

7.5.4.11 Phutrakul, S., Kanasawud, P. and Snagsoda, S. (1995) Hydrolases From Hot Spring Thermophiles and Their Catalytic Activities in Non-Aqueous Media, J. Sci. Fac. CMU., 21-22, 21-26.

7.5.4.12 Hui-Ming Yu, Shui-Tein Chen, Phutrakul Suree Rakariyatham Nuansri and Kung-Tsung Wang (1996) Effect of Microwave Irradiation on Acid-Catalyzed Hydrolysis of Starch, J. Org. Chem., 61, 9608-09.

ข้อมูลสรุปโครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยวิจัยเอนไซม์เทคโนโลยี

1. โครงการวิจัยต่อเนื่องจากปี 2534-ปัจจุบัน

โครงการวิจัยเรื่อง "Development of Immobilization Techniques Applica- tion for Industrial Important Enzymes from Thermophilic Microorganisms" เป็นโครงการร่วมมือไทย-สวีเดน ได้รับทุนอุดหนุนจาก The International Program in the Chemical Science (IPICS) สวีเดน ประจำปี 2533 เป็นเงิน 200,000 บาท และปี 2534 ได้งบประมาณจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเอนไซม์ในตัวทำละลายอินทรีย์ : มิติใหม่ของเอนไซม์และครุภัณฑ์สำหรับการวิจัย เป็นเงิน 880,000 บาท

2. โครงการวิจัยย่อยที่รับทุนมาและดำเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายแล้ว

2.1 ชื่อโครงการ การศึกษาสมบัติและการตรึงเอนไซม์ไลเปสชนิดที่มีประสิทธิภาพดีที่อุณหภูมิสูงซึ่งผลิตจากจุลินทรีย์ในน้ำพุร้อนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งทุนที่ได้รับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณที่ได้รับ 58,570 บาท

ปี พ.ศ.ที่ได้รับ 2534

2.2 ชื่อโครงการ "การพัฒนาการผลิตและการใช้เอนไซม์โปรติเอสโดยเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย"

แหล่งทุนที่ได้รับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2536

งบประมาณที่ได้รับ 150,000 บาท

ระยะเวลา 1 ปี จากมกราคม 2535 - ธันวาคม 2536

2.3 ชื่อโครงการ "การศึกษาวิธีตรึงเซลล์เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียที่เหมาะสมสำหรับการผลิตโปรติเอส"

แหล่งทุนที่ขอ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณที่ขอ 60,000 บาท

ระยะเวลา ตุลาคม 2536 - กันยายน 2537

2.4 ชื่อโครงการ Development Technology for Production and Utilization of Industrial Important Thermostable Enzymes

แหล่งทุนที่ได้รับ The International Program in Chemical Science, Sweden.

งบประมาณที่ได้รับ ประมาณ 200,000 บาท ต่อปี เป็นค่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีที่จำเป็นเร่งด่วน สำหรับปี 2535 นั้น ส่งรายงานแล้ว

2.5 ชื่อโครงการ "การผลิตซอร์บิทอลและเอทานอลโดยเอนไซม์ตรึงจากเซลล์ไร้ชีวิตของ Zymomonas mobilis"

แหล่งทุนที่ได้รับ คณะวิทาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2536

งบประมาณที่ได้รับ 62,530 บาท

ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม 2535 - กันยายน 2536

2.6 ชื่อโครงการ การสังเคราะห์เอสเทอร์ของกรดไขมันจากน้ำมันปาล์มโดยไลเปสที่ผลิตจากเทอร์โมไฟล์ที่แยกได้จากน้ำพุร้อนในท้องถิ่น

แหล่งทุนที่ได้รับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2537

งบประมาณ 70,000 บาท

ระยะเวลา ตุลาคม 2536 - กันยายน 2537

2.7 ชื่อโครงการ การศึกษาลักษณะเฉพาะเพื่อบ่งชี้ชนิดของเทอร์มัส S2 โปรติเอสและแนวโน้มที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ประโยชน์

แหล่งทุนที่ได้รับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2538

งบประมาณ 60,000 บาท

ระยะเวลา ตุลาคม 2537 - กันยายน 2538

2.8 ชื่อโครงการ การพัฒนาการผลิตและการใช้เอนไซม์โปรติเอสโดทเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย

แหล่งทุนที่ได้รับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2538

งบประมาณ 150,000 บาท

ระยะเวลา พฤศจิกายน 2535 - พฤศจิกายน 2538

3. โครงการวิจัยกำลังดำเนินอยู่

3.1 ชื่อโครงการ การพัฒนาการผลิตเอนไซม์ไลเปสที่ทนความร้อนสูงได้โดยจุลชีพที่แยกจากน้ำพุร้อนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไขมันและ/หรือการสังเคราะห์สารอินทรีย์

แหล่งทุนที่ได้รับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ 133,000 บาท

ระยะเวลา มิถุนายน 39 - พฤษภาคม 2540

3.2 ชื่อโครงการ การวิจัยเพื่อผลิตโปรติเอสที่ทนอุณหภูมิสูงได้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ/หรือผงซักฟอก

แหล่งทุนที่ได้รับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ 100,000 บาท

ระยะเวลา มิถุนายน 40 - พฤษภาคม 2541

/ / / การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย