กิจกรรมทางด้านการวิจัยในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ มอบเงินให้คณะวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งล้านบาท เพื่อจัดตั้ง "กองทุนจุลวิจัยวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ" มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ทำการทดลองในโครงการวิจัยเล็ก ๆ ให้ได้ผลเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะทำโครงการวิจัยใหญ่ต่อไป โดยท่านได้มอบเงินงวดแรกให้คณะวิทยาศาสตร์จำนวนห้าแสนบาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 และคณะวิทยาศาสตร์จะเริ่มจัดสรรทุนวิจัยดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดบรรยายพิเศษให้แก่นักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยสำหรับนักวิจัยทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเก่า จำนวน 2 ครั้งคือ

- วันที่ 20 มิถุนายน 2540 จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Research University" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 2536 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์

- วันที่ 5 กันยายน 2540 จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 2" โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกคณะมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ทุนอุดหนุนการวิจัย

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

/