ทุนอุดหนุนการวิจัย

ในปี 2540 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 31,786,360 บาท มีทั้งโครงการที่ได้รับทุนต่อเนื่องและโครงการระยะสั้น ดังมีรายละเอียดคือ

1. ทุนจากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 943,700 บาท

2. ทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 625,870 บาท

3. ทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 1,344,475 บาท

4. ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้

4.1 ทุนประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ญี่ปุ่น)

ปี 2540-2543 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,589,600 บาท

4.2 ทุนประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-อังกฤษ)

ปี 2540-2542 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 906,400 บาท

4.3 ทุนประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ออสเตรีย)

ปี 2538 - 2540 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 550,600 บาท

4.4 ทุนประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-จีน)

ปี 2537-2540 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 586,200 บาท

4.5 ทุนประเภทกำหนดเรื่อง จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 3,143,000 บาท

4.6ทุนประเภททั่วไป จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,628,300 บาท

5. ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

5.1 ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปี 2539-2541 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 199,000 บาท

5.2 ทุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ปี 2540-2542 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,596,000 บาท

5.3 ทุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ปี 2540-2543 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,235,460 บาท

5.4 ทุนวิจัยประเภทโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่

ปี 2540 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท

6. ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 798,000 บาท

6.1 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

ปี 2540-2543 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 800,000 บาท

6.2 ทุนวิจัยประเภททุนริเริ่มโดยผู้อำนวยการ สกว.

ปี 2540 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 199,900 บาท

7. ทุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 10,256,955 บาท

8.ทุนวิจัยจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปี 2538-2541 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,725,300 บาท

9. ทุนวิจัยจาก IAEA ปี 2538-2541 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,457,500 บาท

/ / / การวิจัย