การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในปีที่ผ่านมามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และมีหัวข้อวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่พร้อมจะเผยแพร่ดังนี้

1. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับสากล จำนวน 10 เรื่อง (ดูภาคผนวก)

2. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 17 เรื่อง (ดูภาคผนวก)

3. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 32 เรื่อง (ดูภาคผนวก)

4. ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จำนวน 110 เรื่อง (ดูภาคผนวก)

5. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 เรื่อง (ดูภาคผนวก)

6. หัวข้อวิจัยที่นักศึกษาร่วมทำวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาควิชา ระดับปริญญาเอก จำนวน 9 เรื่อง ระดับปริญญาโท จำนวน 60 เรื่อง (ดูภาคผนวก)

/ / การวิจัย