โครงการวิจัยที่รับทุนจากแหล่งต่าง ๆ

เพื่อดำเนินการค้นคว้าวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2540

ทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาตร์

ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทกำหนดหัวเรื่อง และประเภททั่วไป

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทุนวิจัยประเภทโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่

ทุนวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ทุนวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ทุนวิจัยจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(สกว/ศช-สวช)

ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

ทุนวิจัยประเภททุนทุนริเริ่มโดยผู้อำนวยการ สกว.

ทุนวิจัยจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทุนวิจัยจาก IAEA

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาธรณีวิทยา

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาธรณีวิทยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

/ / / ภาคผนวก / การเผยแพร่ผลงานวิจัย