รายชื่อข้าราชการใหม่ ในรอบปีงบประมาณ 2540 (ตุลาคม 2539 - กันยายน 2540)

บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา (ตุลาคม 2539 - กันยายน 2540)

ลาดูงาน / ฝึกอบรม / ประชุม ต่างประเทศ (ตุลาคม 2539 - กันยาย 2540)

การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปี 2540

กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2539 - 2540 (ตุลาคม 2539 - กันยายน 2540)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับในปีการศึกษา 2540 (ถึงเดือนกันยายน 2540)

สถานภาพการทำงานของบัณฑิต

ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับสากล

ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์

ผลงานที่เสนอในการประชุมวิชาการระดับสากล

ผลงานที่เสนอในการประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 23

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2540

โครงการวิจัยที่รับทุนจากแหล่งต่างๆ

/