ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับในปีการศึกษา 2540

(ถึงเดือนกันยายน 2540)

ที่

ชื่อทุน

จำนวนเงิน(บาท)

จำนวนทุน

รวมจำนวนเงิน

1 ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการนักศึกษา

1.1

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน)

5,000

40

200,000

1.2

ทุนการศึกษาบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

25,000

2

50,000

1.3

ทุนการศึกษาบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด

20,000

5

100,000

1.4

ทุนการศึกษา RENU V.MEASURES

15,000

1

15,000

1.5

ทุนกองทุนดรุณี โตสมภาค

10,000

4

40,000

1.6

ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

7,000

14

98,000

1.7

ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

5,000

3

15,000

1.8

ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

4,000

11

44,000

1.9

ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย

4,000

1

4,000

1.10

ทุนการศึกษากระจกไทย-อาซาฮี จำกัด

4,000

1

4,000

รวมเฉพาะทุนคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการนักศึกษา

82

570,000

2. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ

2.1

ทุนการศึกษาบริษัทยางไทยปักษ์ใต้(เต็กบี้ห้าง)

30,000

2

60,000

2.2

ทุนการศึกษาบริษัทมูราตะแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด

24,000

1

24,000

2.3

ทุนการศึกษาธนาคารแหลมทอง

22,500

1

22,500

2.4

ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

20,000

2

40,000

2.5

ทุนการศึกษา SOMKID CEDERBLAD

17,500

1

17,500

2.6

ทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง

15,000

1

15,000

2.7

ทุนการศึกษาสมาคมชาวเหนือแห่งรัฐอิลลินอยส์

12,550

1

12,550

2.8

ทุนการศึกษามูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์

10,000

2

20,000

2.9

ทุนการศึกษามูลนิธิคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

8,000

2

16,000

2.10

ทุนกองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

8,000

2

16,000

2.11

ทุนการศึกษา "เชลล์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

7,000

1

7,000

2.12

ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ต่อเนื่อง)

8,000

4

32,000

2.13

ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

6,000

1

6,000

2.14

ทุนการศึกษามูลนิธินิวัติไกรฤกษ์

6,000

2

12,000

2.15

ทุนพระราชทานช่วยเหลือเด็กยากจน

6,000

2

12,000

2.16

ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เฉพาะปี)

8,000

2

16,000

2.17

ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช

8,000

2

16,000

2.18

ทุนการศึกษากองทุน มช.รุ่น 26

7,000

7

49,000

2.19

ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย

5,000

9

45,000

2.20

ทุนการศึกษางบประมาณแผ่นดิน

5,000

2

10,000

2.21

ทุนการศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

5,000

1

5,000

2.22

ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา

3,000

5

15,000

รวมทุนการศึกษามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ

53

468,550

3. ทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา

ภาควิชาธรณีวิทยา

3.1

ทุนทวีโชค เจตนเสน

10,000

1

10,000

3.2

ทุนกองทุนวิชา-ศุจิกา เศรษฐบุตร

5,000

2

10,000

ภาควิชาเคมี(ร่วมกับภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม)

3.3

ทุนกองทุนร้อยเอกสวัสดิ์ วงศ์วิชิต

7,000

1

7,000

3.4

ทุนกองทุนศิษย์เก่าเคมี มช.

6,000

1

6,000

3.5

ทุนการศึกษาบริษัทจงสถิตย์ จำกัด

5,000

1

5,000

3.6

ทุนทรงยศ-นวรัตน์ เหล่าศิริพจน์

5,000

1

5,000

3.7

ทุนกองทุนศิษย์เก่าเคมี มช.

5,000

1

5,000

3.8

ทุนกองทุนศิษย์เก่าเคมี มช.

4,000

4

16,000

3.9

ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย

4,000

1

4,000

รวมทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา

13

68,000

รวมทุนการศึกษาที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทั้งหมด

148

1,106,550

เงินช่วยเหลือพิเศษสมทบกับเงินทุนการศึกษาของนักศึกษา

1.

เงินช่วยเหลือพิเศษจากคุณ RENU V.MEASURES คุณพิมพ์ใจ เพลินชัยวาณิชและคุณสุดาพร รัตนพันธ์

15,000

1

15,000

2.

"ทุนพระนางจามเทวี-รวมใจ"

12,000

1

12,000

3.

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

10,000

1

10,000

4.

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

7,000

1

7,000

5.

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

4,000

1

4,000

6.

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

3,000

1

3,000

7.

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

2,000

6

12,000

รวมเงินช่วยเหลือพิเศษที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทั้งหมด

12

63,000

รวมทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทั้งหมด

160

1,169,550

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่นักศึกษาได้รับในปีการศึกษา 2540 (ถึงเดือนกันยายน 2540)

1.

ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง

15,000

1

15,000

2.

ทุนกองทุนบริษัทคาโออินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด

14,000

1

14,000

3.

ทุนการศึกษาราชกรีฑาสโมสร

12,000

1

12,000

*4.

ทุนการศึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ระดับ ป.โท

ประมาณ100,000

13

1,300,000

*5.

ทุนการศึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ระดับ ป.เอก

ประมาณ170,000

6

1,020,000

รวมทุนการศึกษาระดับ ป.โท-เอก ที่นักศึกษาได้รับ

22

2,361,000

หมายเหตุ * ทุนการศึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)จะประกอบด้วย

1. ค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงต่าง ๆ ตามหลักสูตรของแต่ละปีการศึกษาของแต่ละสถาบันการศึกษา

2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทจะได้รับเป็นจำนวนเงิน 6,360 บาท และหลักสูตรปริญญาเอก จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 7,780 บาท

3. ค่าตำราและสื่อการเรียนต่าง ๆ จำนวน 1,000 บาทต่อปี

4. ค่าวัสดุการวิจัยและค่าเดินทางภายในประเทศ ในหลักสูตรปริญญาโทจะให้ 12,000 บาทต่อปี และ ในหลักสูตรปริญญาเอกจะให้ 80,000 บาทต่อปี โดยจะเริ่มให้ในปีที่ 2 ของการศึกษาเพียงปีเดียว สำหรับหลักสูตรปริญญาโท และในปีที่ 2 , 3 และ 4 ของการศึกษาเป็นเวลา 3 ปีสำหรับหลักสูตร ปริญญาเอก

/ / / ภาคผนวก