กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2539-2540 (ต.ค.39-ก.ย.40)

ที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินงาน

สถานที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1

21 พ.ย.39

โครงงานถอดไทด์-ใส่อะตอม

กลุ่มนักศึกษา

ชั้นปีที่ 2

ตึกฟิสิกส์ 2-100

2

7 ธ.ค.39

โครงงาน GOODBYE SENIOR'39

กลุ่มนักศึกษา

ชั้นปีที่ 2

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

3

ตลอดปีการศึกษา 40

โครงงานถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ คณะวิทยาศาสตร์

ชมรมถ่ายภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

4

9-12 ม.ค.40

โครงงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ลูกช้างกาลพฤกษ์ 6

กลุ่มนักศึกษา

ชั้นปที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์

5

26 พ.ค.40

โครงงานวันแรกพบ

สนว.

ลานเพลินตึกเคมี 1

6

28 พ.ค.40

โครงงานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลาธรรม

กลุ่มนักศึกษา

ชั้นปีที่ 2

ศาลาธรรม มช.

7

31 พ.ค.-1มิ.ย.40

โครงงานส่งเสริมการศึกษาเพื่อเด็กชนบทที่ขาดแคลน

กลุ่มนักศึกษา

ชั้นปีที่ 2

โรงเรียนสังวาลวิทยา

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8

1-19 มิ.ย.40

โครงงานจัดทำหนังสือรับน้อง

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์

9

5 มิ.ย.40

โครงงานผูกไทด์-ใส่เข็ม

กลุ่มนักศึกษา

ชั้นปีที่ 2

ตึกฟิสิกส์ 2-100

10

14 มิ.ย.40

โครงงานรับน้องคณะ

สนว.

บริเวณ

คณะวิทยาศาสตร์

11

19 มิ.ย.40

โครงงานวันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์

สนว.

ศาลาอ่างแก้ว มช.

12

10 ก.ค.39- 10 ก.พ.40

โครงงานจัดพิมพ์เอกสารความรู้ทาง ดาราศาสตร์ ประจำเดือน

ชมรมดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

13

14-25 ก.ค.40

โครงงานติวน้องปี 1 ก่อนสอบมิดเทอม

ชมรมวิชาการ

ตึกเคมี 1-220

14

15ส.ค.-25ม.ค.41

โครงงานจุลสารคันฉ่อง

ชมรมอาสา

พัฒนาฯ

ที่ทำการ สนว.

15

16 ส.ค.40

โครงงานฝึกอบรมถ่ายภาพ

ชมรมถ่ายภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

16

26-27 ส.ค.40

โครงงานอบรม MS-DOS

ชมรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

17

26-27 ส.ค.40

โครงงานอบรมการใช้โปรแกรม WORD PROCESSOR

ชมรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

1

6 พ.ย.30 พ.ย.39

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างคณะ

ชมรมฟุตบอล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

8 พ.ย.39

โครงงานกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์มหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนว.

มหาวิทยาลัย

พายัพเชียงใหม่

3

30 พ.ย.40

การแข่งขันกรีฑา SPORT DAY

ชมรมกรีฑา

สนามกีฬากลาง มช.

4

30 พ.ย.39

โครงงาน SPORT DAY

ชมรมเชียร์

สนามกีฬากลาง มช.

5

4 ธ.ค.39

โครงงานเปิดห้องเชียร์

ชมรมเชียร์

ห้อง CB1220

6

มิ.ย.-ก.ค.40

กิจกรรมเชียร์กีฬา Freshy

ชมรมเชียร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

7 มิ.ย.40 กิจ

กรรมชีววิทยาสัมพันธ์

กลุ่มนักศึกษา

ชีววิทยา

ที่ทำการดอยสุเทพ-ปุย

8

7 มิ.ย.40

กิจกรรมเคมีอุตสาหกรรมสัมพันธ์

กลุ่มนักศึกษา

เคมีอุตสาหกรรม

ขุนตาลเนเจอร์แลนด์

อ.เมือง จ.ลำพูน

9

12 มิ.ย.-21ส.ค.40

โครงงานซ้อมเพลงเชียร์เพื่อใช้ในงาน SPORTDAY

ชมรมเชียร์

คณะวิทยาศาสตร์

10

12 ก.ค.40

โครงงานขันโตกภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

กลุ่มนักศึกษาชั้น

ปีที่ 4ภาควิชาเคมี

อุตสาหกรรม

ลานจอดรถหน้าตึก

เคมีอุตสาหกรรม

11

18-22 ส.ค.40

การแข่งขันแบดมินตันระหว่างคณะ

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

กิจกรรมทำนุศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1

7 ธ.ค. 39

โครงงานผ้าป่าสามัคคีธรณีวิทยา

กลุ่มนักศึกษาภาค

วิชาธรณีวิทยา

วัดดงดำ ต.ฮอด

อ..ฮอด จ.เชียงใหม่

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

1

ตลอดปีการศึกษา 40

โครงงานปล่อยปลา

ชมรมพุทธศิลป์

อ่างเกษตร

2

18-25 มี.ค.40

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์"ค่ายยุวชนอนุรักษ์ครั้งที่ 2"

ชมรมอนุรักษ์ฯ

อุทยานแห่งชาติ

ดอยสุเทพ-ปุย

3

16-17 ส.ค.40

โครงงานปลูกป่า

ชมรมอาสา

พัฒนาฯ

อุทยานแห่งชาติ

ดอยสุเทพ-ปุย

4

16-17 ส.ค.40

โครงงานเก็บขยะ

ชมรมอาสา

พัฒนาฯ

อุทยานแห่งชาติ

ดอยสุเทพ-ปุย

5

18 ส.ค.40- 20 ก.พ.41

โครงงานสำรวจพื้นที่ออกค่าย

ชมรมอาสา

พัฒนาฯ

หมู่บ้านอมก๋อย

ต.สบโขงอ.อมก๋อย

จ.เชียงใหม่

/ / / ภาคผนวก / งานกิจกรรมนักศึกษา