งานกิจกรรมนักศึกษา

เป็นงานบริการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (สนว.) เป็นองค์กรหลักและมีชมรมในสังกัดอีก 23 ชมรม 8 กลุ่มนักศึกษาแยกตามภาควิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาไม่สังกัดวิชาเอก หน่วยกิจการนักศึกษาได้พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เพื่อ ปรับปรุงองค์กรและระบบการทำงานของ สนว. รวมทั้งกำหนดเป็นแนวนโยบายด้านกิจการนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ ซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาโดยตลอด มีตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพัมธ์ เช่น งานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ลูกช้าง-กาลพฤกษ์(มช.-มข.)เป็นต้น ในปีการศึกษา 2540 มีการมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลกิจกรรมดีดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีวิริยะอุตสาหะในการศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกฝนการทำงานร่วมกัน โดยมีชมรมต่าง ๆ และนักศึกษาได้รับรางวัลกิจกรรมดี จำนวน 25 รางวัล และมีนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีจำนวน 55 คน กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2540 มีทั้งหมด 34 กิจกรรม (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก)

/ / กิจการนักศึกษา