งานกิจการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2539-2540 เน้นหนักในการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาองค์กรและระบบการทำงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

/