งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เป็นงานให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา งานแนะแนวและจัดหางาน ศึกษาต่อ งานให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ การติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

1. กิจกรรมแนะแนวและจัดหางาน

ในปีการศึกษา 2539 - 2540 นี้ หน่วยกิจการนักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งในด้านการแนะนำเพื่อเตรียมตัวสมัครงานและการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการจัดปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โดยเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร (คุณประพันธ์ สุจริตพานิช) เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำเกี่ยวกับการทำงานและผู้มีประสบการณ์ด้านการแนะนำมรรยาททางสังคม (คุณสุชาดา ทองศุภผล)เป็นวิทยากรแนะนำมรรยาทการเข้าร่วมงานสังคม กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วมงานเป็นอย่างดี

2. ทุนการศึกษา

ในด้านทุนการศึกษานั้น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2540 มีนักศึกษาได้รับทุน รวม 148 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,106,550 บาท และเงินช่วยเหลือพิเศษสมทบเงินทุนการศึกษา จำนวน 12 รายเป็นเงิน 63,000 บาท ในปีการศึกษา 2540 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับความ อนุเคราะห์จากบริษัท มูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวนหลายทุน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษจากคุณ RENU V.MEASURES,คุณพิมพ์ใจ เพลินชัยวาณิช และ คุณสุดาพร รัตนพันธ์ จำนวนเงิน 30,000 บาท โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษา 1 ทุน ๆ ละ 15,000 บาทและจัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสมทบทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

ข. ทุนการศึกษาจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ทุน ๆละ 25,000 บาท

ค. ทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 240,000 บาท

ง. เงินช่วยเหลือพิเศษที่ ผศ.ดร.สนอง วรอุไร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาเป็นผู้ประสานงาน คือทุนพระนางจามเทวี-รวมใจ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 12,000 บาท (ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2540 ประกอบด้วยทุนการศึกษาที่ดำเนินการโดยหน่วยกิจการนักศึกษา และหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับทุนจำนวน 6 ราย เป็นเงิน 1,020,000 บาท และนักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับทุนจำนวน 16 ราย เป็นเงิน 1,341,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,361,000 บาท ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

ก. ทุนการศึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

1.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ทุน ๆ ละประมาณ 170,000 บาท

1.2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 13 ทุน ๆ ละประมาณ 100,000 บาท

ข. ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท

ค. ทุนกองทุนบริษัทคาโออินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 14,000 บาท

ง. ทุนการศึกษาราชกรีฑาสโมสร จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 12,000 บาท

ในปี 2540 นี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาจัดสรรเงินที่ได้รับจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่ามาเป็นทุนการศึกษาแบบให้ยืมฉุกเฉินมากโดยที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการใช้เงินคืนตามกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของเงินทุนที่ได้รับและมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

3. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้ที่มีรายได้น้อยนั้น ในปีการศึกษา 2540 หน่วยกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัย ตลอดจนการทำสัญญากู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้สนใจสมัครและผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน ทั้งรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 จำนวน 481 คน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 281 คน) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 22,243,155 บาท(เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15,786,442 บาท)

/ / / กิจการนักศึกษา