รายชื่อข้าราชการใหม่ ในรอบปีงบประมาณ 2540 (ตุลาคม 2539 - กันยายน 2540)

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ

ภาควิชา

1

นายศิวกร ฉิมนาคพันธุ์

ครู 3

ปวส. (การเหมืองแร่) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

ธรณีวิทยา

2

น.ส.ธนียา เจติยานุกรกุล

อาจารย์ 4

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชีววิทยา

3

นายชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

อาจารย์ 4

M.Sc. (Information Systems) U. Hawaii Pacific

วิทยาการคอมพิวเตอร์

4

น.ส.สิริวดี ชมเดช

อาจารย์ 4

วท.ม.(สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีววิทยา

5

นายปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

อาจารย์ 5

Ph.D. (Mathematics) U. Illinois at Urbana champaign

คณิตศาสตร์

6

นายอนุชา ริกากรณ์

นายช่างไฟฟ้า 2

ปวส.(ช่างไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

สำนักงานเลขานุการฯ

7

น.ส.ภัทรินี สะสมสิน

อาจารย์ 3

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถิติ

8

น.ส.ปริมจิรา ทัดบุบผา

อาจารย์ 3

B.S.(Chemistry General)ออสเตรเลีย

เคมีอุตสาหกรรม

9

นายวรพงษ์ เทียมสอน

อาจารย์ 3

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

เคมีอุตสาหกรรม

10

น.ส.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานเลขานุการฯ

11

นายอัฆพรรค์ วรรณโกมล

อาจารย์ 3

วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธรณีวิทยา

12

นายอภิเชษฐ์ บุญสูง

อาจารย์ 3

วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธรณีวิทยา

13

นางนงคราญ ไชยวงค์

นักวิทยาศาสตร์ 3

วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เคมีอุตสาหกรรม

14

น.ส.มณี ผู้กาญจนทวีป

อาจารย์ 5

Ph.D. (Biochemistry) U. Illinois at Urbana champaian, U.S.A.

เคมี

15

นายสกล แสนทรงศิริ

อาจารย์ 3

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฟิสิกส์

16

น.ส.ปานมุก วัชระปิยะโสภณ

อาจารย์ 3

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชีววิทยา

17

น.ส.อุษาวดี ชนสุต

อาจารย์ 3

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชีววิทยา

18

นายสรรพวรรธน์ กันตะบุตร

อาจารย์ 4

M.S. (Computer Engineering) สหรัฐอเมริกา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

19

น.ส.อภินภัส รุจิวัตร์

อาจารย์ 3

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคมี

20

นายมิญช์ เมธีสุวกุล

อาจารย์

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฟิสิกส์

21

น.ส.ดรรชนี โชติพัฒนานนท์

อาจารย์ 3

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคมีอุตสาหกรรม

22

น.ส.เกศรินทร์ พิมรักษา

อาจารย์ 3

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคมีอุตสาหกรรม

23

นายวีระพันธ์ ศรีจันทร์

อาจารย์ 3

วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธรณีวิทยา

/ / / ภาคผนวก