การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปี 2540

วัน เดือน

กิจกรรม

ภาควิชา

9-22 ต.ค.39

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

17-25 ต.ค.39

งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ด้าน Universal Algebra "The Theory of Clone"

คณิตศาสตร์

22 ต.ค.39

การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรื่อง Hyper Text Markup Language (HTML)

คณะวิทยาศาสตร์

25 ต.ค.39

สัมมนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการประกัน คุณภาพการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

25 ต.ค.39

งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ด้าน Universal Algebra "The Theory of Clone"

คณิตศาสตร์

29 ต.ค.39

อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

ฟิสิกส์

8-9 พ.ย.39

สัมมนางานพัสดุ ปี 2540

คณะวิทยาศาสตร์

20-22 พ.ย.39

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคในการประเมินผลและ ปรับปรุงโครงการฟื้นฟูป่า"

ชีววิทยา

2-7 ธ.ค.39

การประชุมวิชาการทางชีววิทยาเรื่อง Excellence in Biology Teching : Research" Practice and Experience

ชีววิทยา

10 ธ.ค.39

สัมมนาคณาจารย์ภาควิชาเคมี ประจำปี 2539 เรื่อง "แนวทาง การประกันคุณภาพการศึกษาในภาควิชาเคมี

เคมี

13 ธ.ค.39

การสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โครงการติดตามโครงการ วิจัยร่วมเกี่ยวกับ GIS ของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

9-10 ม.ค.40

การประชุมเรื่อง "Materials Technology : Recent Developments And Future Potential"

ฟิสิกส์

17-19 ม.ค.40

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาสำหรับเยาวชนใน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ 7

กิจการนักศึกษา

18-19 ม.ค.40

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและลูกจ้างภาควิชาเคมี

เคมี

29-30 ม.ค.40

ประชุมเชิงปฏิบัติการเคื่อง "Groundwater Contamination and Pollution Controls"

ศูนย์วิจัยน้ำ

1 ก.พ.40

ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

3-7 มีนาคม 2540

การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของคณะวิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมฯ

6 มี.ค.40

โครงการสัมมนาอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "แนวทางการ ประกันคุณภาพการศึกษา"

คณิตศาสตร์

6 มี.ค.40

สัมมนาคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2540

ชีววิทยา

8-18 มี.ค.40

โครงการค่ายฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 16

กิจการนักศึกษา

9-10 มี.ค.40

โครงการสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาสถิติ เรื่อง "แนวทางการปรับคุณภาพการศึกษา

สถิติ

14-16 มี.ค.40

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ

กิจการนักศึกษา

24-28 มี.ค.40

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โปรแกรมสำเร็จรูปบน Windows สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น"

วิทยาการคอมฯ

24-28 มี.ค.40

ประชุมวิชาการเรื่อง "ทอพอโลยี" และ "พีชคณิตนามธรรม"

คณิตศาสตร์

24 มี.ค.-10 เม.ย.40

ประชุมพัฒนาวิชาการบุคลากรเพื่อพัฒนางานภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม

25-27 มี.ค.40

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การสอนแคลคูลัสโดยใช้คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์

26-28 มี.ค.40

การประชุมเชิงปฎิบัติการพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครู มัธยมปลาย

ชีววิทยา

29-30 มี.ค.40

โครงการค่าวดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนประจำปี 2540

ฟิสิกส์

4-7 เม.ย.40

สัมมนาเรื่องการวิเคราะห์งานในหน้าที่และการพัฒนาบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์

6-7 เม.ย.40

สัมมนาเรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมฯ

28 เม.ย.-2 พ.ค.40

อบรมสัมมนาเรื่อง "การจัดปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นในระดับปริญญาตรี

เคมี

28 เม.ย.-3 พ.ค.40

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการทำปฏิบัติการเคมี"

เคมี

30 เม.ย.-2 พ.ค.40

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Windows 95, Schedule+, และ Microsoft Mail.

คณะวิทยาศาสตร์

1-30 พ.ค.40

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาฝรั่งเศส

คณะวิทยาศาสตร์

4-8 พ.ค.40

ประชุมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์เรื่อง "แร่ หิน และเชื้อเพลิงธรรมชาติสำหรับครูในระดับมัธยม"

ธรณีวิทยา

8-9 พ.ค.40

ประชุมวิชาการเรื่อง การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

สถิติ

16 พ.ค.40

สัมมนาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีฟิสิกส์

ฟิสิกส์

23 พ.ค.40

สัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ฟิสิกส์

23-24 พ.ค.40

สัมมนาเรื่องแนวทางการประกันคุณกภาพการศึกษาสาขาธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา

26-27 พ.ค.40

อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

ฟิสิกส์

31 พ.ค.-1 มิ.ย.40

อบรมความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติ ครม.

คณะวิทยาศาสตร์

7 มิ.ย.40

โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2540

คณะวิทยาศาสตร์

11-13 มิ.ย.40

อบรมการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเซิฟเวอร์

คณะวิทยาศาสตร์

20 มิ.ย.40

การพัฒนาการวิจัยในมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์

22 มิ.ย.40

สัมมนาแนวทางการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอม พิวเตอร์

วิทยาการคอมฯ

23 มิ.ย.-14 ก.ค.40

อบรมสถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคคล

สถิติ

26 มิ.ย.40

สัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2540 (เพิ่มเติม) ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์

1 ก.ค.-31 ก.ค.40

อบรมสถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป

สถิติ

26-27 ก.ค.40

อบรมความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติ ครม.

คณะวิทยาศาสตร์

30 ก.ค.-1 ส.ค.40

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิธี drop plate" และการ ประยุกต์

ชีววิทยา

4 ส.ค.-11 ส.ค.40

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษาเรื่อง "ทฤษฏี โมดูลริ่ง"

คณิตศาสตร์

4-25 ส.ค.40

โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร SPSS/PC หลักสูตร 1 รุ่นที่ 1

สถิติ

5 ส.ค.-9 ก.ย.40

โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร SPSS/PC หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2

สถิติ

18-19 ส.ค.40

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2540

คณะวิทยาศาสตร์

/ / / ภาคผนวก / การบริการวิชาการแก่ชุมชน