คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนและเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น

- การประชุมวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ ทาง ด้านวิทยาศาสตร์ (ดูภาคผนวก)

- การบริการด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์น้ำ ทดสอบดิน ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ

- เป็นวิทยากรบรรยายในสถานศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และให้คำปรึกษา ด้านเทคนิควิชาการ

- จัดค่ายฝึกวิจัยภาคฤดูร้อน (โดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ)

ในทุกปีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 18-19 เดือนสิงหาคม คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของภาควิชาต่าง ๆ การแสดงนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดบทความ ภาพวาดการ์ตูน การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การแข่งขันตอบปัญหา โต้วาที ฯลฯ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 10,000 คน

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดพิมพ์วารสารออกเผยแพร่คือ วารสารวิทยาศาสตร์ (Journal of The Science Faculty of Chiang Mai University) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ จัดพิมพ์จำนวน 2 ฉบับต่อ 1 ปี ซึ่งวารสารนี้ได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ CA Search นอกจากนั้นยังได้จัดพิมพ์จุลสารชื่อว่า "วิทยาสาร" กำหนดออกปีละ 6 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารที่เสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี

/