รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2540

1. โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คะแนนความรู้จริงของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นายสุรินทร์ ขนาบศักดิ์ งบประมาณประจำปี 2537

2. โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตสาร secondary metabolites ในพืชสมุนไพรกวาวขาวโดยวิธีการทาง เทคโนโลยีชีวภาพ :(I) การขยายจำนวนราก (Puerarai mirifica)โดยวิธี การทางเทคโนโลยีชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย งบประมาณประจำปี 2538

3. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากระจายตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตรเซอคาเรียในจังหวัดเชียงใหม่และ ลำพูน

หัวหน้าโครงการ นางชโลบล วงศ์สวัสดิ์ งบประมาณประจำปี 2539

4. โครงการวิจัยเรื่อง การเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้มีท่อเพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิง ณ อุทยานแจ้ซ้อน จัง หวัดลำปาง (II)

หัวหน้าโครงการ นางวิไลวรรณ อนุสารสุนทร

/ / ภาคผนวก / การเผยแพร่ผลงานวิจัย