บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2537

(ตุลาคม 2539 - กันยายน 2540)

ที่

ชื่อ

สาขาวิชา

ประเทศ

แหล่งทุน

1

นายธีรบุญ พจนการุณ

เคมี/ปริญญาเอก

ไทย

ส่วนตัว

2

นายบูรพา แพจุ้ย

ธรณีวิทยา/ปริญญาโท

ไทย

ส่วนตัว

3

นายศักดิพล เทียนเสม

เคมี/ปริญญาเอก

ไทย

ส่วนตัว

4

น.ส.เพ็ญศิริ ศรีบุรี

ชีวเคมี

อังกฤษ

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

5

น.ส.มุกดา ภัทราวราพันธ์

เคมีอินทรีย์

สหรัฐอเมริกา

พสวท.

6

น.ส.อภินภัส รุจิวัตร์

เคมีอนินทรีย์

อังกฤษ

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

7

น.ส.กานดา หวังชัย

วิทยาการของไม้ผล (Pomology)

ญี่ปุ่น

ฮิตาชิ

8

นายพีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์

Chemo-taxonomy

ญี่ปุ่น

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

9

น.ส.ปานมุก วัชระปิยะโสภณ

จุลชีววิทยา

อังกฤษ

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

10

นายวุฒิ อุตตโม

ธรณีวิทยา

อังกฤษ

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

11

น.ส.บุณฑริกา ศรีทัย

ธรณีวิทยา (วิทยาแร่)

อังกฤษ

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

12

นายอภิเชษฐ์ บุญสูง

ธรณีวิทยา (การวิเคราะห์อัญมณี)

อังกฤษ

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

13

นายมาโนช นาคสาทา

วัสดุศาสตร์ เน้นด้าน Electronic Ceramics

อังกฤษ

รัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

14

น.ส.ภัทรินี สะสมสิน

Biostatistics

ฝรั่งเศส

รัฐบาลฝรั่งเศส

15

นายสุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

Biostatistics

ฝรั่งเศส

รัฐบาลฝรั่งเศส

16

นายชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

Management of Technologyเน้นด้าน Management Information Systems

สหรัฐอเมริกา

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

17

นายสรรพวรรธน์ กันตะบุตร

Computer Science

สหรัฐอเมริกา

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

18

นายรัฐสิทธิ์ สุขะหุต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อังกฤษ

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

19

น.ส.ปริมจิรา ทัดบุบผา

เคมีเทคโนโลยีเน้นด้านปิโตรเคมี

อังกฤษ

The Richard Hua Education Trust Fund แห่งประเทศสิงคโปร์

/ / / ภาคผนวก