ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม ต่างประเทศ (ตุลาคม 2539 - กันยายน 2540)

ที่

วันที่

ชื่อ

กิจกรรม/ประเทศ/แหล่งทุน

1

5 - 14 ต.ค. 39

นายสมศักดิ์ เอี่ยมศรีทอง

ศึกษาดูงานระบบการคัดเลือกนักศึกษาของประเทศอังกฤษ/อังกฤษ/

งบเจรจาธุรกิจและเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2539

2

11 - 28 ต.ค.39

นายชาญ ตันติสุกฤต

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม/ญี่ปุ่น/ทุนส่วนตัว

3

3 พ.ย. - 16 ธ.ค. 39

นายพิษณุ วงศ์พรชัย

ดูงานและฝึกปฏิบัติงานตามโครงการความร่วมมือทางวิชา

การโครงการศูนย์วิจัยน้ำ/อังกฤษ/TheBritishCouncil และเงินราย

ได้มหาวิทยาลัย(คณะวิทยาศาสตร์)

4

4 - 11 พ.ย. 39

นายบูรพา แพจุ้ย

ร่วมประชุมทางวิชาการ 1996 GIAC Conferencein Yangon/เมียนมาร์/PTT Explorationand Production PublicCo.,Ltd.

5

12 - 20 พ.ย. 39

น.ส.เจียมใจ เครือสุวรรณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Measurement of Ozone in East Asia West Pacific/ญี่ปุ่น/M & S International

6

3 - 15 ธ.ค. 39

นางรุ่งนภา ภักดีสู่สุข

ศึกษาดูงานด้านการผลิตครูวิทยาศาสตร์ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รุ่นที่ 1

ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของ

ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์/สสวท.

7

7 - 18 ธ.ค. 39

นายนิทัศน์ จิระอรุณ

นายนรินทร์ สิริกุลรัตน์

นายเกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

ดูงานและร่วมปรึกษาหารือในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Aix-Marseille/ฝรั่งเศส /เงินรายได้มหาวิทยาลัย(คณะวิทยาศาสตร์)

8

8 - 15 ธ.ค. 39

นายกิตติชัย วัฒนานิกร

ไปเจรจาในรายละเอียดโครงการความร่วมมือและลงนามใน สัญญาความร่วมมือทาง

วิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ University of Aix-

/ฝรั่งเศส/งบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ ปี 2540

9

24 - 31 ม.ค. 40

นางยุวดี พีรพรพิศาล

ดูงานด้านเทคโนโลยีของสาหร่าย/ญี่ปุ่น/Monbusho International Scientific Research

Program

10

13 - 15 ก.พ. 40

นายบูรพา แพจุ้ย

ประชุมวิชาการ GIAC Conference และ GIAC Field Trip /เมียนมาร์/บริษัท Total My

anmar Exploration and Production

11

1 - 8 มี.ค. 40

นายประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

นางอารยา จาติเสถียร

ไปราชการเพื่อเจรจาปรึกษาหารือและประชาสัมพันธ์ในงานโครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการ/สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนเวียตนาม/Environmental

Risk Assessment for Tropical Ecosystem (ERA)

12

15 - 21 มี.ค. 40

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Workshop on Formal Languages nd Computer System

ในหัวข้อ เรื่อง "Codes, Free Monoids Transformation Semi gropus"/ญี่ปุ่น เงินผล

ประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

13

19 มี.ค.-2 เม.ย. 40

นายมรกต สุกโชติรัตน์

ดูงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะกรรมการบริหาร ของสมาคมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี /สาธารณรัฐประชาชนจีน/สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

14

19 - 23 มี.ค. 40

นายวิจิตร รัตนพา

นางเสาวณีย์ รัตนพานี

น.ส.สุรีย์ ฟูตระกูล

น.ส.ทิวาพร ศิริวิทยากร

นายสุรศักดิ์ วัฒเนสก์

นายวิรัตน์ โอภาสนิพัทธ์

นายดำรัส ทรัพย์เย็น

นายบัณฑิต ลีละศาสตร์

นายประเสริฐ ประเสริฐกิจวัฒนา

น.ส.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

นางนวลศรี รักอริยะธรรม

น.ส.อรทัย อัจฉริยวิวิธ

น.ส.ภควรรณ หนองขุ่นสาร

นี ดูงานและเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาต่างประเทศ/สิงคโปร์ และมาเลเซีย/เงินรายได้

(คณะวิทยาศาสตร์)

 

15

30 มี.ค. - 12 พ.ค. 40

น.ส.พรทิพย์ จันทรมงคล

ฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับหลักสูตรเฉพาะทางในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

เพื่อการตัดสินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

/ออสเตรเลีย /ทบวงมหาวิทยาลัย

16

30 มี.ค. - 19 มิ.ย. 40

Mr. Ramesh Boonratana

เป็นวิทยากรในโครงการวิจัยเกี่ยวกับการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ของ

กรมป่าไม้ และIUCN Lao/สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว/IUCN-Lao

17

31 มี.ค. - 4 มิ.ย. 40

น.ส.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

ดูงานและร่วมทำวิจัยในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ U.F.R. Science de la Matiere,University de Provence

/ฝรั่งเศส/เงินรายได้มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

18

2 เม.ย. -2 มิ.ย. 40

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ทำงานวิจัย "G-Solid verieties" ร่วมกับ Prof.R. Denecke/สาธารณรัฐเยอรมัน/

งบประมาณแผ่นดินของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19

2 เม.ย. - 6 พ.ค. 40

นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

ดูงานในโครงการศูนย์วัสดุศาสตร์ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Leeds University ประเทศอังกฤษ

ด้าน Electroceramics/อังกฤษ/British Council และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย

(คณะวิทยาศาสตร์)

20

3 เม.ย. - 7 ก.ค. 40

น.ส.นวลวรรณ สงวนศักดิ์

ดูงานและร่วมทำวิจัยทางด้านดาราศาสตร์/อังกฤษ/

21

8 - 12 เม.ย. 40

นางเพชรหงส์ โชติกอาภา

นายภาณุสันติ์ เชื้อหงษ์ทอง

ไปราชการเพื่อเข้าชมและดูงานระบบสารสนเทศตามคำเชิญ ของบริษัท เบย์เน็ทเวิร์ค

(ประเทศไทย) จำกัด/มาเลเซีย /บริษัทเบย์เน็ทเวิร์ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

22

9 เม.ย. - 25 มิ.ย. 40

น.ส.ประภา วัฒนะคีรี

ฝึกอบรมระยะสั้น Geographic Information Systems (GIS) Conference and Field

Trips in GIS Application และร่วมทำงานวิจัยทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ /สหรัฐอเมริกา

/ทบวงมหาวิทยาลัย

23

20 - 28 เม.ย. 40

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

เยี่ยมชมและร่วมปรึกษาหารืองานด้านนิวตรอนพลังงานสูงและ เครื่องกำเนิดแสงซิน

โครตรอน/สวีเดน/ISPS

24

21เม.ย. - 15 พ.ค. 40

นายทวี ตันฆศิริ

ดูงานด้าน R.& D and Production of Advanced Ceramics ในฐานะคณะทำงานศูนย์

เทคโนโลยีโลหะและ วัสดุแห่งชาติ/อังกฤษ/ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

25

3 - 18 พ.ค. 40

นายกิตติชัย วัฒนานิกร

ปรึกษาหารือและดูงานทางวิชาการ/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน /สนับสนุนการวิจัย

ระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือไทย- เยอรมัน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติและ Deutsche Forschungs Gemeinschaft (DFG)

26

4 พ.ค. - 5 ก.ค. 40

น.ส.ปริมานันท์ เชิญธงไชย

ดูงานและร่วมฝึกปฏิบัติงานในโครงการศูนย์วัสดุศาสตร์ ด้าน Extractive Metallurgy

Physical Metallurgy and Metal Corrosion/อังกฤษ/The British Council และเงินราย

ได้มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

27

14 พ.ค. - 2 มิ.ย. 40

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

1.ประชุมวิชาการ International Conference on Nuclear Data for Science and Technology

/อิตาลี

2.เยี่ยมชมและบรรยายพิเศษ เรื่อง "Accelerator Based R & D Programs atChiang Mai"

/ฮังการี/IAEA และทุนเมธีวิจัยอาวุโส

28

16 พ.ค. - 9 มิ.ย. 40

น.ส.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

ดูงานด้านสาหร่ายพืชน้ำและการบำบัดน้ำเสีย/อังกฤษ /Environmental Risk Assessment

for Tropical Ecosystem (ERA)

29

25 พ.ค. - 7 มิ.ย. 40

นายพงษ์พอ อาสนจินดา

ดูงานด้าน Isotope Geochemistry for Exploitation of Geothermal Energy Resources in

East Asia and Pacific/ฟิลิปปินส์/IAEA

30

26 พ.ค. - 30 มิ.ย. 40

นางอารยา จาติเสถียร

ฝึกอบรมหลักสูตร Environmental Management in Development/ออสเตรเลีย/

รัฐบาลออสเตรเลีย

31

31 พ.ค. -8 ก.ย. 40

นายมังกร หะรารักษ์

ฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรไข่มุกและอัญมณีที่เป็นสารอินทรีย์และ หลักสูตรการจัด

คุณภาพเพชร/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน/ โครงการพัฒนาอาจารย์ ทบวงมหาวิทยาลัย

32

1 มิ.ย. - 28 ก.ค. 40

น.ส.จินตนา สิริพิทยานานนท์

ดูงานในโครงการศูนย์วัสดุศาสตร์ ทางด้านพอลิเมอร์/อังกฤษ /The British Council

และเงินรายได้มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

33

3 - 5 มิ.ย. 40

น.ส.ทิพวรรณ ตระการศิรินนท์

นางจอมใจ จันทรประทิน

ศึกษาดูงาน/ฮ่องกง/เงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34

3 - 11 มิ.ย. 40

นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

นายมรกต สุกโชติรัตน์

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีในต่างประเทศ สำหรับบุคลากร

ในโครงการ พสวท. และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2540/สาธารณรัฐประชาชนจีน/สสวท.

35

4 มิ.ย. - 9 ก.ค. 40

นางปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์

ฝึกอบรมระยะสั้นด้านการทำและการออกแบบเครื่องประดับ/สหรัฐอเมริกา/โครงการ

พัฒนาอาจารย์ทบวงมหาวิทยาลัย

36

16 - 30 มิ.ย. 40

นายทวี ตันฆศิริ

ไปราชการเพื่อดูงานในโครงการวิจัยร่วม เรื่อง "สารพีโซ อิเลคตริกเซรามิกส์ใช้ใน

Buzzers"/สาธารณรัฐประชาชนจีน /Jinan University

37

16 - 30 มิ.ย. 40

นางไพฑูรย์ ตันฆศิริ

ไปราชการเพื่อดูงานในโครงการวิจัยร่วม เรื่อง "สารพีโซ อิเลคตริกเซรามิกส์ใช้ใน

Buzzers"/สาธารณรัฐประชาชนจีน /ส่วนตัว

38

16 มิ.ย. - 17 ต.ค. 40

นายนิกร มังกรทอง

ไปราชการเพื่อทำวิจัยด้านสารตัวนำยิ่งยวด เกี่ยวกับ Exotic Metallic State โดยการ

dope ด้วยสารประเภท Quantum Spin Liquid/ญี่ปุ่น/ทบวงมหาวิทยาลัย

39

18 - 23 มิ.ย. 40

นายประทีป จันทร์คง

ประชุมวิชาการ The Second Asian Technology Conference in Mathematics

ด้าน Computer Technology in Mathematical Research and Teaching/มาเลเซีย

/เงินรายได้มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

40

1 - 9 ก.ค. 40

นางชูศรี ไตรสนธิ

ไปราชการในโครงการวิจัยในการศึกษาและเปรียบเทียบตรวจสอบตัวอย่างพืชใน

โครงการวิจัยเรื่อง "พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของ ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ บริเวณ

ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย /สาธารณรัฐประชาชนจีน/โครงการวิจัย

41

2 ก.ค. - 1 พ.ย. 40

น.ส.นันทิยา อัจจิมารังษี

ไปราชการเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางนิเวศน์วิทยา /ออสเตรเลีย/โครงการพัฒนาอาจารย์ ทบวงมหาวิทยาลัย

42

12 - 20 ก.ค. 40

นายนรินทร์ สิริกุลรัตน์

ดูงานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ /ออสเตรเลีย/ส่วนตัว

43

12 - 15 ส.ค. 40

นายเกตุ กรุดพันธ์

ไปราชการเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "Anionic Surfactant Methodlogy" ในการประชุม

ทางวิชาการ 1997 Flow Injection Analysis Conference /ออสเตรเลีย/บริษัท Protech

Group และ Lachat Instruments

44

18 - 29 ส.ค. 40

Mr. Nquyen Van Sanh

1. ประชุมวิชาการ International Congress in Algebras and Combinatorics/ฮ่องกง

2. ประชุมวิชาการ Conference on Modules and Rings /สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเวียตนาม/ส่วนตัว

45

19 - 29 ส.ค. 40

นายบุญรักษา สุนทรธรรม

ร่วมประชุม XXIII rd General Assembly of the International Astronomical Union

/ญี่ปุ่น/ International Astronomical Union

46

31 ส.ค. 40-6 ก.ย. 40

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ร่วมประชุมในโครงการความร่วมมืองานวิจัย เรื่อง "Modification Materials by

Ion Treatment for Industrial Applications" /สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน/IAEA

47

17 - 29 ก.ย. 40

น.ส.จิระประภา รังสิยานนท์

ดูงานทางห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา และคณะสัตวแพทยศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย Hokkaido และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัย เรื่อง พันธุกรรม

ของช้างเอเซีย/ญี่ปุ่น/Nissan Science Foundation

48

21 ก.ย. - 26 ต.ค. 40

นายธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

1. ทำวิจัยเรื่อง "Analysis and Characterisation of Important Gemstones/อังกฤษ/โครงการ

พัฒนาอาจารย์ ของทบวงมหาวิทยาลัย

2. ร่วมประชุมทางวิชาการ 26th International Gemmological Conference

/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน /เงินรายได้มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

49

26 ก.ย. - 1 พ.ย. 40

นางสายสมร ลำยอง

ดูงานวิจัยเกี่ยวกับการสำรวจและการประยุกต์ใช้คุณสมบัติใหม่ ๆ ของจุลินทรีย์

ในเขตร้อน (Exploitation and Application of Novel Function of Microbial Resources

in Tropics) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี

ชีวภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น /ญี่ปุ่น/NRCT-JSPS

50

27 ก.ย. - 15 ต.ค. 40

นางปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์

ดูงานการจัดการเรียนการสอนในโครงการเจรจาความร่วมมือกับ ต่างประเทศ สาขาวิชา

อัญมณีและเครื่องประดับ/ออสเตรเลีย /โครงการพัฒนาอาจารย์ของทบวงมหาวิทยาลัย

/ / / ภาคผนวก