กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยน้ำ

หลักสูตรนานาชาติสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU)

ความร่วมมือกับ Shanghai University และ Jinan University

ความร่วมมือกับ Freiberg University

ความร่วมมือกับ Monash University

ศูนย์วัสดุศาสตร์

ความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์

โครงการนิวตรอนพลังงานสูง

ความร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศส

ความร่วมมือกับ Liverpool John Moores University

ความร่วมมือ Karlsruhe Research Centre

 

/ / ความร่วมมือกับต่างประเทศ / การวิจัย