1. ชื่อหน่วยวิจัย

โลหะและเซรามิกส์ยุคใหม่

Metals and New Ceramics

ภาควิชา : ฟิสิกส์

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

( 1 ) นายสมชาย ทองเต็ม

ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย

( 2 ) นางธิติพันธุ์ ทองเต็ม

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการวิจัยทางด้านโลหะและเซรามิกส์ยุคใหม่ ยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาทางด้านวัสดุศาสตร์และเพื่อเป็นการรวมกลุ่มนักวิจัยที่มีความสนใจ และมีประสบการณ์ทางด้านเดียวกันเพื่อทำการวิจัยให้เกิดประโยชน์และมีความก้าวหน้าแก่คณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

( 1 ) ศึกษาการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ

( 2 ) ศึกษาการเตรียม การตรวจสอบ การ process และสมบัติของสาร electroceramics

5. อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่แล้ว

1. Furnace & Oven

2. PC. Computer

3. Eletronic balance

4. Inverted optical microscope

5. Hydraulic jack

6. Polishing machine

7. pH. & Conductivity meters

8. Salt spray test equipment

9. Painting booth

10. Coating thickness tester

11. Wet thickness tester

12. Pinhole tester

13. Handy color tester

14. Handy gloss meter

15.Coating test equipment

16. Cross cut guide

17. Bar coater

18. เครื่องกลั่นน้ำ

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

ได้เสนอรายงานการวิจัยในการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

1. S. Thongtem and T. Kwangsuksathid : The NTCR of Pbv Baw Tix Mny Oz Cera., Asean-Japan Regional Semi, on Fine Cera., Oct. 1-2, 1991, Kuala Lumpur,Malaysia, pp. 1-17.

2. T. Kwangsuksathid and S. Thongtem : Corr. and Oxid. of Mat. at High Temp., Asean-Japan Coop. on Mater. Sci. And Tech., Semi./Worksh. on Corr. of Met., 2-4 June 1992, Manila, Philippines, pp. 1-15.

3. S. Thongtem and T. Kwangsuksathid : The Charact. of Exter. and Inter. Corr. of Select. Alloys at High Temp., Asean-Pacific Worksh. on the Evalua. of Mat. Perform. In Various Environ., 16-19 Nov. 1993, Bandung, Indonesia, pp. 1-15.

4. S. Thongtem and T. Kwangsuksathid : Salt Spray Test on Org. Coat. Steel, Tech. Coop. Proj. On Atm. Coor.-Org. Coat., Semi. On Corr. and Prot., 1-3 Sept. 1993, BKK,Thailand, pp. 1-11.

5. S. Thongtem and T. Kwangsuksathid : Charact. of Org.-Coat. Steel Plates in 5% NaCl Soln., The 8th Asean-Pacific Corr. Control., 6-11 Dec. 1993, BKK, Thailand, pp. 245-252

6. S. Thongtem and T. Thongtem : Evalua. of Corr. Resist. Coat. by Salt Spray Test., Mater. Perform. : Corr. and Prot., 7-8 Sep.1995, Rayong, Thailand, pp. 1-11.

7. ธิติพันธุ์ กว้างสุขสถิตย์ และสมชาย ทองเต็ม : ขบวนการตกตะกอนร่วมและการวิเคราะห์ผลของ PbTiO3 การประชุม วทท.ครั้งที่ 19, 27-29 ต.ค. 2536, ณ โรงแรมดุสิต เจ.บี. หาดใหญ่ สงขลา หน้า 950-951

8. สมชาย ทองเต็ม และ ธิติพันธุ์ กว้างสุขสถิตย์ : การศึกษา energy loss factor ของสารเซรามิก บางชนิด การประชุม วทท. ครั้งที่ 19, 27-29 ต.ค. 2536, ณ โรงแรมดุสิต เจ.บี. หาดใหญ่ สงขลา หน้า 950-951

9. สมชาย ทองเต็ม และธิติพันธุ์ ทองเต็ม : การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะผสมบางชนิดในบรรยากาศ 50% O2 - 50% Ar การประชุม วทท. ครั้งที่ 20, 19-21 ต.ค. 2537, ณ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, หน้า 512-513.

10.ธิตพันธุ์ ทองเต็ม และ สมชาย ทองเต็ม : การสังเคราะห์ PZT โดยการตกตะกอนร่วมทางเคมี การประชุม วทท. ครั้งที่ 20, 19-21 ต.ค. 2537, ณ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, หน้า 512-513.

11.สมชาย ทองเต็ม และธิติพันธุ์ ทองเต็ม : การประเมินความทนทานต่อการกัดกร่อนในละอองน้ำ เกลือ การประชุม วทท. ครั้งที่ 21, 25-27 ต.ค. 2538, ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้จอมเทียน ชลบุรี หน้า 682-683.

12. S. Thongtem, L. Yu and T. Thongtem : High Temperature Oxidation Properties of Selected Titanium Based Alloys, 13 th International Corrosion Conference, Melbourne,Australia, 25-29 November 1996, paper no.278.

13. T. Vilaithong, L.D. Yu, D. Suwannakachorn, B. Yotsombat, S. Davydow, S.Thongtem, D.Boonyawan, M.W. Rhodes, S. Intarasiri and P.Suanpoot : Recent Developments and Future Potential of Ion Beam Modification of Materials in Thailand, Materials Technology : Recent Developments and Future Potential, 9-10 January 1997, Chiang Mai, pp.298-307.

14. L.D. Yu, S.Thongtem, D.Suwannakachorn and T.Vilaithong : Study on High Temperature Oxidation Behavior of N-Ion Implanted Steels, Materials Technology : Recent Developments and Future Potential, 9-10 January 1997,Chiang Mai, Thailand, pp.308-312.

15. สมชาย ทองเต็ม, ธิติพันธุ์ ทองเต็ม และ เสกสิทธิ์ มุละชิวะ : การออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงของเหล็กกล้า SCM415, SCM440 และ S45C, การประชุม วทท. ครั้งที่ 22, 16-18 ต.ค.2539 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กท. หน้า 178-179

16. ธิติพันธุ์ ทองเต็ม, สมชาย ทองเต็ม และสุรศักดิ์ แสวงศรี : การสังเคราะห์ BaTiO3 ที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยวิธี citrate, การประชุม วทท. ครั้งที่ 22, 16-18 ต.ค.2539 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กท. หน้า 178-179

// การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย