1. ชื่อหน่วยวิจัย

การประยุกต์ความน่าจะเป็น

Probability Application

ภาควิชา : สถิติ

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

1. รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์

ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย

2. รศ.วัฒนวดี ศรีวัฒนพงศ์

3. อาจารย์ลำปาง แสนจันทร์

สมาชิก

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

ความน่าจะเป็น เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของสถิติซึ่งเป็นเนื้อหา หลักที่สำคัญมาก ในการศึกษาสถิติในเนื้อหาอื่น ๆ ทุกกระบวนวิชาที่ว่าด้วยสถิติ จะมี "ความน่าจะเป็น" แทรกอยู่มากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะกระบวนวิชานั้น ๆ ฉะนั้นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นให้ลึกซึ้งแตกฉานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอน โดยเนื้อหาแล้ว "ความน่าจะเป็น" เป็นเรื่องที่ ค่อนข้างจะเป็นทฤษฎี ซึ่งยากที่จะทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาทางด้านนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นสำหรับการทำความเข้าใจ จึงนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปประยุกต์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4.1 ศึกษาและวิจัยทางด้านสถิติที่เน้นไปทางด้านความน่าจะเป็นและการประยุกต์

4.2 ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านความน่าจะเป็นและที่เกี่ยวข้องในวารสารวิชาการ

4.3 นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่

กำลังทำงานวิจัยเรื่อง "นักวิเคราะห์ข้อมูลที่พึงประสงค์ขององค์กร" ได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ โดยผ่านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. อุปกรณ์/เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว

คอมพิวเตอร์

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

7.1 สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ (2537) "การย้ายถิ่นนอกกฎหมาย" 30 ปี สู่วิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 419-425.

7.2 สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ (2538) "การสร้างแซมเปิลสเปซเพื่อหาความน่าจะเป็น" วารสารสมาคมคณิตศาสตร์ฯ 39 (442-443) หน้า 5-11.

7.3 สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ (2538) "ปัญหาการจับคู่" วารสารคณิตศาสตร์, สมาคมคณิตศาสตร์ฯ (444-445) หน้า 46-50.

7.4 O.P. Srivastava, Surin Khanabsakdi (1995) "On Hypothesis Testing of Several Samples Concerning Identically" J. Indian Soc. Stat. Opers. Res., 16(1-4) p. 39-41.

7.5 Surin Khanabsakdi (1995-1996) "Inferential Statistics for Concentration of Directional Data Using the Chi-Square Distribution"The Philippine Statistician, 44-45 (1-8) p. 61-67.

7.6 สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ (2539) "ความน่าจะเป็นของการจับคู่" วารสารวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ , 50(3) หน้า 182-185.

7.7 Surin Khanabsakdi (1996) "Some Method of Hypothesis Testing for Two Circular Population Variances" J. Thai Statistical Association, 22(2) p.28-30.

7.8 Surin Khanabsakdi (1996) "Some Method for Combining Subjective and Objective Probabilities" J. Thai Statistical Association, 22(3) p. 36-39.

7.9 สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ (2539) "ความน่าจะเป็นของการครอบครอง" วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์ฯ , 40(454-455) หน้า 40-46.

7.10 สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ (2539) "ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงเส้นตรง" วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์ฯ, 40(458-459) หน้า 61-68.

7.11 Surin Khanabsakdi and Laksana Prapunrat (1996) "The Use of a SineCurve for Determining the Regression Line Based on Circular Data". Sci. Fac. CMU., 23(1) p.53-58.

7.12 Surin Khanabsakdi (1997) "Expected Monetary Value on Lottery Gambling" Songklanakarin J. Sci. Technol, 19(1) p.101-105.

7.13 Surin Khanabsakdi, Sanan Supasai, Lampang Saenchan and Wiyada Tanvatanagul (1997) "Real Score on Multiple Choice Test Applicationto Mathematics Examination for Chiang Mai University Entrance" Proc. Second International Scientific Conference, Faculty of Science, Al-Azhar University, Cairo, p. 104.

//การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย