1. ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย

เคมีนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี

Nuclear and Radiochemistry

ภาควิชา : เคมี

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

1. รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์

ผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการวิจัย

2. รศ. ดร. อุดม ศรีโยธา

3. ผศ. ดร. อรอนงค์ ปัญโญ

4. ผศง ดร. อนันต์เสวก เหว่ซึ่งเจริญ

5. ผศง ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์

ที่ปรึกษา

3. หลักการและเหตุผล

ได้มีการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีโครงการเกี่ยวกับการเตรียมการในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ทั้งนี้นอกจากมีการนำรังสีมาใช้ประโยชน์ในการพลังงานแล้ว ยังมีการประยุกต์ใช้รังสีต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึง การศึกษาสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมและการนำเทคนิคทางเคมีนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี ในการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมด้วย การดำเนินการในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้ที่ภาควิชาเคมี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประยุกต์เทคนิคทางนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีในประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอจัดตั้งหน่วยวิจัยขึ้น

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อวิจัยพัฒนาเทคนิคทางด้านนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี รวมถึงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อวิจัยในการปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์เทคนิคทางด้านนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี รวมถึงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษาสิ่งแวดล้อม เช่นการศึกษาโลหะหนักที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร การศึกษาคุณภาพของน้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

3. เพื่อวิจัยในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ราคาถูกเหมาะสมกับสภาวะของประเทศไทย

4. เพื่อถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี รวมถึงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดการฝึกอบรม

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่

1. การศึกษาทาง Tracer Technique เช่นการประยุกต์ Tracer Technique กับ Flow Injnection Analysis

2. การศึกษา Extractive Liquid Scintilation Counting

3. การวิเคราะห์ Neutron Activation Analysis

4. การวิเคราะห์ X - ray Fluorescence Techniques

5. Low Cost Instrumentation

6. การศึกษาวิจัยเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่

1. Flow Through Radiometric Detector

2. Si (Li) - Detector 1 ชุด

3. MCA 2 ชุด

4. Cf-252 Neutron Source

5. Monitors แบบต่าง ๆ

6. X-ray tube & X - ray Isotope Source

7. Personal Computers

8. Nal (Tl) Counters

9. Scalers / Rate Meters

10. Liquid Scintillation Counter

11. Flow Injection Analyzer

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

- ได้ทำการศึกษาทางด้านเครื่องมือและการประยุกต์ได้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Analyst ในปี 1996 จำนวน 1 เรื่อง และได้เสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติจำนวน 3 เรื่อง รายงานการวิจัยในประเทศจำนวน 10 เรื่อง อนึ่งผู้ประสานงานของกลุ่ม (รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์) ได้รับเชิญเป็น referee ในการ review papers ของ journals ได้แก่ Analytica Chemica Acta และ Seperation Science and Technology.

- ได้ทำการประยุกต์ Tracer Technique เข้ากับระบบ FIA ดังในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ( Analytica Chemica Acta ) 2 เรื่อง

- ได้ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ข้างต้น โดยได้เผยแพร่งานทางวิชาการในช่วงปี 2531 ถึง ปัจจุบัน ดังนี้

(1) วารสารนานาชาติ 10 เรื่อง

(2) การประชุมวิชาการนานาชาติ 12 เรื่อง

(3) การประชุมระดับชาติ 50 เรื่อง

(4) มีส่วนร่วมในการเขียน internationa text / monograph 6 เล่ม

(5) มีส่วนร่วมในการเขียนตำราระดับประเทศ 5 เล่ม

- มีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เช่น ที่ประเทศเยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ฯลฯ โดยปัจจุบันได้มีโครงการ Ph.D. program กับ Karlsruhe Research Center, ประเทศเยอรมนี โดยการสนับสนุนบางส่วนจาก DAAD ทั้งนี้นักศึกษาปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 คน (ดร.พูนศักดิ์ กมลโชติ และดร.พลยุทธ ศุขสมิติ) และนักศึกษาปริญญาเอก นายจรูญ จักร์มุณี ในปัจจุบันได้ทุนช่วงสั้น(6 เดือน) โดยการสนับสนุนของ DAAD เพื่อทำวิจัยที่สถาบันเดียวกัน

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Prof. G.D. Christain และ Prof. Ruzicka (ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่นักวิจัยทาง FIA และเคมีวิเคราะห์ยอมรับว่าอยู่ใน 5 อันดับแรกของโลก) เป็น Cosupervisor สำหรับการรับนักศึกษาปริญญาเอกในโครงการกาญจนาภิเษก

- นักศึกษาปริญญาโท (น.ส.ปิยะเนคร ศรีธาราธิคุณ) ได้รับทุนจากทบวง ฯ เพื่อไปทำวิจัยช่วงสั้น (4 เดือน กันยายน 2538 - มกราคม 2539) ที่ Liverpool John Moores University UK. และ (น.ส. อรวรรณ ถือเงิน) ได้รับทุนได้รับทุนจากทบวงฯ เพื่อไปทำวิจัยช่วงสั้น ( 4 สิงหาคม- พฤศจิกายน 2539) ที่ Monash University , Australia ในปีที่ผ่านมา(พ.ศ. 2540 น.ส. ศศิพร คุนาพงษ์กิติ และ น.ส. มนสา ณ พัทลุง ได้รับทุนจากทบวงฯ เพื่อไปทำวิจัยช่วงสั้นที่สถาบันทั้งสองด้วย

- สมาชิกของกลุ่มได้รับทุนพัฒนานักวิจัย(เมธีวิจัย) ของ สกว. (2538-2540)

- ได้จัดการฝึกอบรมระดับชาติทางด้านนี้ โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 5 ครั้ง โดยครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2539

- IAEA ได้ขอให้กลุ่มวิจัยจัด Regional Training Course ในปี พ.ศ. 2540 ด้วย

- ได้ให้การฝึกอบรมแก่พม่า โดยการร้องขอจาก IAEA แล้ว จำนวน 5 คน

/ /การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย