1. ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย

ห้องปฏิบัติการความหลากหลายของจุลินทรีย์

Microbial Diversity Research Laboratory

ภาควิชา : ชีววิทยา

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

( 1 ) รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

ผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการวิจัย

( 2 ) ผศ.มรกต สุกโชติรัตน์

( 3 ) อ.ปานมุก วัชระปิยะโสภณ

( 4 ) นายนิเวศน์ ศรีล้อม

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกำลังเป็นแนวทางการศึกษา ที่เป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศไทย รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีทรัพยากรทางด้านนี้อยู่และกำลังอยู่ในระหว่างการรอเซ็นสัญญาทางชีวภาพ (Agenda 2000) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตพวกพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติในพื้นที่ของแต่ละประเทศ ข้อมูลพื้นฐานนี้โดยเฉพาะทางด้านจุลินทรีย์ยังขาดอยู่มาก ทั้งที่เป็น microscopic และ croscropie microoganism ซึ่งรวมทั้งชนิดและจำนวน การกระจายในแต่ละถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถที่จะประเมินความสำคัญ บทบาทในธรรมชาติและความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่หรือหายไปของจุลินทรีย์เหล่านี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังมีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจและเก็บรวบรวมจุลินทรีย์ไว้เพื่อนำไปพัฒนาที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1.เพื่อสำรวจความหลากหลายของจุลินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ เช่น ฟังไจ แบคทีเรีย และแอกติโนมายซีส ที่กระจายอยู่ในธรรมชาติ ทั้งชนิดและปริมาณ

2.เพื่อศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์กลุ่มที่สำคัญ

3.เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะนำจุลินทรีย์ที่ได้เก็บรวบรวมและผ่านการคัดเลือกแล้วไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและทางการเกษตร

5. อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่แล้ว

1.หม้อนึ่งอัดไอ

2.ตู้บ่มเชื้อที่ปรับอุณหภูมิได้

3.ตู้ถ่ายเชื้อ

4.เครื่องบ่มเชื้อที่เขย่าได้และปรับอุณหภูมิได้

5.เครื่องเขย่า

6.อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

7.เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง

8.เครื่องเหวี่ยงที่รอบสูง ๆ

6. งานวิจัยที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา

1.International Conference on the 3rd Pacific Biotechnology, May 22-24,1996. Manila , Philippines เสนอผลงานในรูปโปสเตอร์ เรื่อง Chitinase Producing Actinomycetes Isolated from Soil in Thailand

2. JSPS-NRCT/DOST/LIPI/VCC Join Seminar “Sustainable Development of Biotechnology in Tropic” July 23-25 , 1996. Hotel Horizon Ancol, Jakata , Indonesia เสนอรูป oral presentation เรื่อง Preliminary Study of Endophytic Fungi of Indigenous Plants in Chiang Mai .

3. 16th Biennial Conference of the Asian Association for Biology Education. December 2-7, 1996. Chiang Mai. Thailand . เสนอผลงานในรูป โปสเตอร์ เรื่อง Microorganism Related to Thai Fermented Soybean.

/ / การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย