1. ชื่อหน่วยวิจัย

เชื้อเพลิง ปิโตรเคมี และพลังงาน

Fuel Petrochemical and Energy

ภาควิชา : เคมีอุตสาหกรรม

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

(1) อาจารย์ ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย

(2) อาจารย์ ปริมานันท์ เชิญธงไชย

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีของประเทศไทยเป็นไปอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ดังนั้นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ควรจะต้องมีการพัฒนาตามไปด้วย เช่น ทางด้านเชื้อเพลิง ปิโตรเคมี และพลังงาน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนภาคเหนือ ตลอดจนช่วยพัฒนาวัตถุดิบธรรมชาติ และ/หรือ การใช้วัตถุธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิง ปิโตรเคมี และพลังงาน

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยทางด้านเชื้อเพลิง ปิโตรเคมี และพลังงาน

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่

1. การปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอื่นๆ

2. การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

3. การสังเคราะห์สารปิโตรเคมีจากวัตถุดิบทางปิโตรเคมี

4. การวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล เพื่อหาแนวทางประหยัดพลังงาน

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่แล้ว

1. เครื่องมือทดสอบสำหรับเชื้อเพลิงโดยทั่วไป เช่น เครื่องหาความร้อนของน้ำมันและก๊าซ เครื่องทดสอบสมบัติทางกายภาพของน้ำมัน

2. เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้

3. เครื่องสังเคราะห์สารปิโตรเคมีบางชนิด

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบันนี้

1. ทำการวิเคราะห์การใช้พลังงานในหม้อไอน้ำ โรงพยาบาล โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถหาแนวทางประหยัดพลังงานได้

2. สังเคราะห์สารเคมีในห้องทดลองได้

3. เสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ปี 2539 จำนวน 2 บทความ คือ

- การใช้น้ำเสียและกากน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาลเป็นตัวประสานถ่านหินอัดก้อน

- การวิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อนในหม้อไอน้ำของโรงแรมเชียงใหม่ออคิด

4. จะเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ปี 2540

//การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย