1. ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย

เลเซอร์และทัศนศาสตร์ประยุกต์

Laser and Applied Optics

ภาควิชา : ฟิสิกส์

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

( 1 ) นายสำราญ ลาชโรจน์

ผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการวิจัย

( 2 ) น.ส.ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล

( 3 ) นายธงชัย ศรชัยยืน

( 4 ) นายจง สังข์คุ้ม

( 5 ) นายสถิตพงศ์ อินตา

( 6 ) นายมานพ ไชยชาญ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

พัฒนาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย ในแขนงวิชาต่าง ๆ ในปัจจุบัน ทั้งด้านวิชาการโดยตรง และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปใช้ในด้านการผลิตระดับอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้ Laser และวิชาทัศนศาสตร์ ได้มีการขยายวงอย่างกว้างขวาง เช่น การสื่อสารโทรคมนาคมโดยใช้แสง การบันทึกข้อมูลโดยใช้ Optical Signal บน Optical Diskette การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ เช่น การผ่าตัด การรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์ เป็นต้น วิธีการดังกล่าวทั้งในด้านการวิจัยระดับสูงจนถึงการใช้งานระดับชาวบ้านดังกล่าวแล้ว อาศัยการประยุกต์ใช้เทคนิคอย่างง่ายทางแสงทั้งสิ้น ความยากลำบากเพียงประการเดียวของการสร้าง / การใช้ เทคโนโลยีดังกล่าวคือ การขาดทักษะในด้านปฏิบัติการในทางแสงใน ระดับพื้นฐานมากเกินไป การขอจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย “Laser and Applied Optics” จะช่วยให้มีการประสานงานในด้านการเรียนการสอน และ การวิจัยภายในประเทศ และต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

( 1 ) เพื่อพัฒนางานทางด้าน การสร้าง และ การประยุกต์ใช้ Laser พร้อมทั้งพัฒนาการในด้าน Applied Optics ให้เป็นประโยชน์ใช้ไดจริงจังในงาน การเรียน การสอน / การวิจัย / การนำไปใช้อื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้ขึ้นใช้เองในราคาถูก

( 2 ) เพื่อทำการรวบรวมบุคคลากรผู้มีความรู้ความสนใจร่วมกันในวงแคบ ร่วมกันปรึกษาหารือถึงการ พัฒนาระบบ Laser พร้อมทั้งการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้าน Applied Optics ที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างจริงจัง เพื่อการสนับสนุน งานการเรียนการสอน และงานวิจัยระดับสูง ของภาควิชาฟิสิกส์

( 3 ) เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ละเอียดอ่อน และราคาแพงซึ่งมีขายในท้องตลาดขึ้นใช้เองโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางทางด้านLaser และ ทัศนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่แล้ว

1. Spectra-Physics 125A 50 mW He/Ne Laser.

2. Poly Tech 50 mW He/Ne Laser

3. A K7023 Malvern Digital Correlator

4. IQ-300 Hi-Technique High Speed Digitizer

5. SR430 Multichannal Signal Averager

6. Lock-in Amplifier

7. FFT Spectrum analyser

8. Photoelastic Modulator System (PEM)

9.Computer Cameras

10. Monochromator and low level light detection systems

11. KEITHLEY DMM systems

12. The microcomputer systems

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นของสมาชิกในกลุ่มวิจัยดังรายละเอียดคือ

1. Higher Moment Approximation of the Ensemble Averaging Process in One-dimensional Random Systems,Bull.Am.Phys. Soc.23,236 (1978).

2. Locatization of Impurity Modes, J.of Phys. C12,L141 (1979)

3. Localization in One-dimensional Random Systems, Bull.Am.Phys. Soc.24,418(1980)

4. Eigenvalue Problem of an Infinite Tridiagonal Matrix, J. Of Math Phys, 22, 633 (1981)

5. Approach to Localization in One Dimensional Anderson Model in Disordered Systems, J. Of Phys. C14, L781 (1981).

6. Effective Medium Theory of Disordered System, Prog.Theor.Phys.66, 373 (1981)

7. Use of the Recursion Method in the Study of Disordered Systems, Phys. Rev. B28 (1982)

8. Analysis of Disordered Systems in Real Space : Recursion Method and Green’s Function, Proceedings of the National Science Council, Part A : Physical Science and Engineering, Vol.12,No.3,pp. 129-

9. The Diffusion of Polystyrene in Binary Solvent near the Theta State, Journal of Science Faculty of CMU, 6, No.2,50-65 (1979)

10. Two Dimensional Optical Linear Integrator, Journal of Science Faculty of CMU,No.2, 20-25 (1980).

11. A Simple Intensitometer, Thai Journal of Physics, 1, No.1, (1984).

12. A Sinclair ZX-81 Microcomputer-based Data Acquisition System Proceedings of the International Conference on the Role of Laboratory in Physics Education, Jaipur, INDIA (29 December 1983 - 2 January 1984)

13. Computer in Optics Research, Proceedings of the International Conference on Electronics Instrumentation in Physic Laboratory, held at Khonkaen University, Khonkaen, Thailand (30 October - 3 November 1984).

14. A Microcomputer-based Temperature Control, Proceedings of the International Workshop on Microcomputer Applications and Measurement Techniques in Physics Educations, held at Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND (28 October - 8 November 1985)

15. The Concentration Effect on the Diffusion Coefficient at High Concentration in a Polystyrene/Carbontetrachloride Solution, Proceeding of the 11th National Conference on Science and Technology of Thailand, held at Kasetsart University, Bangkok, THAILAND (24-26 October 1985).

16. The Thermal Diffusivity in a Methanol/Cyclohexane System Near the Critical Point, Proceedings of the 11th National Conference on Science and Technology of Thailand, held at Kasetsart University, Bangkok, THAILAND (24-26 October 1985).

17. The Coexistence Phase Curves in a Methanol / Cyclohexane System, Proceedings of the 11th National Conference on Science and Technology of Thailand, held at Kasetsart University, Bangkok, THAILAND (24-26 October 1985).

18. The Thermal Diffusivity in a Liquid Mixture, Proceedings of the 13th National Conference on Science and Technology of Thailand, held at Prince of Songkla University, Songkla, THAILAND (20-22 October 1987).

19. Temperature Dependence of the Scattered Laser Beam Intensity from a Liquid Mixture Proceedings of the 13th National Conference on Science and Technology of Thailand, held at Prince of Songkla University, Songkla, THAILAND (20-22 October 1987).

20. Laser and Applications in Physical Science, Proceedings of the 16th National Conference on Science and Technology of Thailand, held at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, THAILAND (25-27 October 1990).

21. Technical Development for Physics Research for the Poor, Proceedings of 91 IWLLA, Academia Sinica Shanghai, P.R. China (4 - 23 November 1991).

22. Gravitational Effect on Local Density of a Concentrated Solution, Proceeding of the 18th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, THAILAND (27-29 October 1992).

23. Effect of the Supports on Table Vibration, Proceedings of the 18th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, THAILAND (27-29 October 1992).

24. Laser Light Scattering and Its Applications, Invited paper presented in the national workshop on “Laser for the Development of Teaching Science and Technology ” held at The Mahanakorn College,Bangkok, 26-28 April 1993.

25. Radiation Characteristic of the Electric Bulbs, Proceedings of the 19th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Prince of Songkla University, THAILAND (27-29 October 1993)

26. The Effect of Spatial Filtration on Gaussian Property of a Laser Beam, Proceedings of the 19th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Prince of Songkla University, THAILAND (27-29 October 1993).

27. CCD-Array as a Microdensitometer Sensor in Optics Experiment, Proceedings of the 19th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Prince of Songkla University, THAILAND (27-29 October 1993).

28. Spectral Characteristic of Cellulose Thin Film, Proceedings of the 19th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Prince of Songkla University, THAILAND (27-29 October 1993).

29. Surface Roughness Measurement : Light Scattering Method, Proceedings of the 19th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Prince of Songkla University, THAILAND (27-29 October 1993).

30. The Measurement of the Change in Refractive Index with Temperature : Interferometry Method, Proceedings of the 19th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Prince of Songkla University, THAILAND (27-29 October 1993).

31. Optical Scattering and Its Applications, Invited paper presented at The “The First Military Research and Development Conference”Military Research and Development Section, Ministry of Military, Bangkok, 3 September 1993.

32. Non - Propagative Diffusion ina Liquid Mixture: Photon Correlation Technique, Proceeding of the 20th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Bangkok Convention Centre, Bangkok, THAILAND (19-21 October 1994)

33. Multi-Reflection Effect of a CCD-Array Detector Window, Proceeding of the 20th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Bangkok Convention Centre, Bangkok, THAILAND (19-21 October 1994)

34. CCD-Array as a Fourier Transform Spectrometer Detector, Proceeding of the 20th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Bangkok Convention Centre, Bangkok, THAILAND (19-21 October 1994)

35. The Measurement of the Refractive Index of Liquid Using A CCD-Array, Proceeding of the 21st Congress on Sceince and Technology of Thailand, held at Ambassador City Hotel, Chonburi, THAILAND (25-27 October 1995).

36. Effect of Sample Time Selection on a Variables Measured in Photon Correlation Technique, Proceeding of the 21st Congress on Sceince and Technology of Thailand, held at Ambassador City Hotel, Chonburi, THAILAND (25-27 October 1995).

37. Optical Thickness Monitoring Utilizing Interferometric Technique, 22 th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Bangkok Convention Centre, Central Plaza, Bangkok, THAILAND (16-18 October 1996).

38. Multi-Channel Scaler for Time Correlation Function Measurement, 22 th Congress on Science and Technology of Thailand, held at Bangkok Convention Centre, Central Plaza, Bangkok, THAILAND (16-18 October 1996).

ผลงานล่าสุด

39. The Use of CCD-Array in Particle Size Analysis Submitted to Science Congress Meeting of Thailand, 1997 at Chiang Mai

40. Gradient Refractive Index Study in a Solution Using a CCD Camera Submitted to Science Congress Meeting of Thailand, 1997 at Chiang Mai

41. Thermal Diffusion Constants in a Liquid Mixture in close Vicinity to Liquid-Liquid Interface : Photon Correlation Measurements Submitted and un-officially accepted to be appeared shortly in Journal of Science Faculty of CMU.

42. CCD-Array as a Spectrometer System Detector Submitted to Journal of the Science Faculty of CMU.

/ / การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย