1. ชื่อหน่วยวิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลทางประชากร

Demographic Data Analysis

ภาควิชา : สถิติ

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

1. รศ.สนั่น สุภาสัย

ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย

2. อ. ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากฐานข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (Demographic database) โดยทั่วไปมีขนาดใหญ่และตัวแปรมีจำนวนมาก รวมทั้งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางประชากร มีกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในลักษณะพลวัต (Dynamic process) ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในทางประชากร จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการแก้ปัญหาประชากรและการกำหนดนโยบายทางประชากรที่ถูกต้อง

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากร มีความเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพจึงเห็นว่า การตั้งหน่วยวิจัยขึ้นมาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากร จะทำให้มีการค้นคว้าและวิจัยทางประชาการ ได้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากร

2) เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางประชากร

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่

งานวิจัย : การนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ระยะที่ 2

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด

2. แผ่น Diskette บันทึกข้อมูล 1 กล่อง

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัย จนถึงปัจจุบัน

1. การวิเคราะห์อิทธิพลที่มีต่อการสอบคัดเลือกใหม่ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาศาสตร์สาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-4 ตุลาคม 2526 - กันยายน 2527

2. การสำรวจการใช้พลังงานในเขตชนบทภาคเหนือ ปี 2528 วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13-14 ฉบับที่ 1-2 ปี 2529 - 2530

3. การประเมินความก้าวหน้าโครงการ พสวท. (2530) รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. การวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว เอกสารการประชุมวิชาการสถิติ ภาคเหนือ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ (2534-2535) รายงานการวิจัยเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

//การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย