1. ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย

ปรสิตวิทยา

PARASITOLOGY

ภาควิชา : ชีววิทยา

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

ผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการวิจัย

2. อาจารย์ ดร.อำนาจ โรจนไพบูลย์

3. อาจารย์ ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร

4. นาย ธนู มะระยงค์

5. นาย สบชัย สุวัฒนคุปต์

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

การศึกษาทางด้านปรสิตวิทยามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปัจจุบันมีการศึกษากันมากทั้งทางด้านความหลากหลาย การดำรงชีวิต วงจรชีวิต การระบาดวิทยา รวมถึงการศึกษาในระดับจุลภาค ผลของการศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางป้องกันกำจัด พื้นฐานในการศึกษาความรู้ด้านอื่นๆ อาทิเช่น การศึกษายาที่มีผลในการฆ่าพยาธิ การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของชนิดในระดับจุลภาค เช่น เอาวิธีการทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Scanning Electron Microscopy, SEM ; Transmission Electron Microscopy, TEM) และอณูชีววิทยา (Molecular Biology) มาใช้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีความละเอียดแม่นยำขึ้น

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ศึกษาความหลากหลาย การดำรงชีวิต ผลกระทบ prevalence ของปรสิตจาก definitiveและ intermediate host ในเขตภาคเหนือ นำวิธีการทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมาใช้ในการศึกษาทางปรสิต ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อเป็นที่รู้จักและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่

5.1 ศึกษารายละเอียดของ หนอนพยาธิโดยวิธีการทาง SEM, TEM

5.2 ศึกษาความหลากหลายของ หนอนพยาธิในลำน้ำแม่สา

5.3 ศึกษาความสัมพันธ์ของ definitive host และ พยาธิใบไม้ขนาดเล็กในลำไส้ในแฟมิลิ Heterophyidae และหนอนพยาธิชนิดอื่นๆ

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว

6.1 กล้อง stereo และ compound พร้อมอุปกรณ์ถ่ายรูปและวาดรูป

6.2 อุปกรณ์เครื่องแก้วและเครื่องมือผ่าตัด

6.3 เครื่องมือวิเคราะห์น้ำแบบตั้งโต๊ะ และแบบกระเป๋าหิ้ว

6.4 centrifuge ขนาดเล็ก

6.5 อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

7.1 Wongsawad, C., P. Wongsawad, S. Suwattanacoupt and M. Sukchotirattana.1996. Some Biological Investigation of Larval Trematodes from Chiang Mai Moat. 6 th Biennial Conference of the Asian Association for Biology Education, 2-7 December 1996. Chiang Mai, Thailand.

7.2 Wongsawad, C. and P. Wongsawad. 1996. Scanning Electron MicroscopicObservation of Dispharynx nasuta Rudolphi, 1819 ( Nematoda : Acuariidae). 14 th Annual Conference of the Electron Microscopy Society of Thailand.11-13 December 1996.J.B.Hotel, Hatyai, Songkhla, Thailand.

/ /การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย