1. ชื่อหน่วยวิจัย

คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

Computer Aided Instructions

ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

1) ผ.ศ.วิไลพร สิริมังครารัตน์

ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย

2) อ.พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร

3) อ.วาสนา นัยโพธิ์

4) อ.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร

5) อ.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

6) อ.เบญจมาศ ปัญญางาม

7) อ.เมทินี เขียวกันยะ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นการศึกษาของประเทศไทยยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ สาเหตุหนึ่งคือ สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ไมทันสมัย การนำเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเอื้ออำนวยต่อการใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงสนับสนุนให้บุคลากรในคณะที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ได้รวมตัวกันจัดตั้งหน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนขึ้น เพื่อค้นคว้าวิจัย และพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน และสามารถนำผลงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือผลิตการนำเสนอข้อมูลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อค้นคว้าและพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน

2. เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

3. เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่จะทำวิจัยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการสอนในแขนงต่าง ๆ

4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้อยู่ในระดับที่จะให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินอยู่

1. การผลิตสื่อการสอนประกอบวิชา การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

2. คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนโครงสร้างข้อมูล

3. โปรแกรมช่วยการเรียนการสอนภาษาวิชวลเบสิก

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมิเดีย

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์และพ่นหมึก

3. เครื่องดิจีไตเชอร์

4. เครื่องพล๊อตเตอร์

5. เครื่องสแกนเนอร์

6. เครื่องฉายภาพและเครื่องนำเสนอภาพวิดีทัศน์

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

1. ระบบสารสนเทศด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. การปรับระบบและปรับปรุงระบบคลังข้อมูลด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากระบบคอมพิวเตอร์ WANG 2200T เป็นระบบคอมพิวเตอร์ VAX 11/750

3. คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนเกี่ยวกับมโนทัศน์พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

//การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย