1. ชื่อหน่วยวิจัย

การประยุกต์วิธี Drop Plate

Applications of Drop Plate Method

ภาควิชา : ชีววิทยา

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์กำเนิด สุภัณวงษ์

ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย

2. อาจารย์ฉัตรแก้ว กิติพรชัย

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

วิธีนับจำนวนเซลล์ของจุลินทรีย์ที่ใช้กันอยู่เดิมเป็นวิธีที่ไม่ละเอียดถูกต้องและสิ้นเปลืองอาหารเลี้ยงเชื้อและแรงงาน ข้าพเจ้าได้พัฒนาวิธี Drop Plate จนเป็นวิธีที่สามารถนับจำนวนจุลินทรีย์ได้อย่างละเอียดถูกต้องโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเพียง 1 จาน (Cost Effective and Convenient Version of The Drop Plate Method. Journal of The Scirnce Society of Thailand. Vol.21 No. 1 May 1995).ซึ่งให้ผลในการนับเซลล์จุลินทรีย์ได้อย่างละเอียดถูกตัองนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง เช่น หาจำนวน Bacterophage การหาจำนวนสปอร์ของเชื้อราเป็นต้น เพื่อให้วิธี Drop Plate นี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับใช้เป็นวิธีมาตรฐาน จึงมีความจำเป็นที่จะทำการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานที่ใช้วิธี Drop Plate ในการนับจำนวนเซลล์จุลินทรีย์

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เพื่อทำการเผยแพร่วิธี Drop Plate ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายจนมีการยอมรับใช้เป็นวิธีมาตรฐานโดยตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เกิดจากการใช้วิธี Drop Plate บรรยายและฝึกสอนเทคนิคของวิธีการให้ผู้สนใจ

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่

ทำวิจัยนับจำนวนแบคทีเรียในอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยวิธี Drop Plate เปรียบเทียบกับวิธี Pour Plate เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่อไป

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว

งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ซึ่งภาควิชามีอยู่พร้อมแล้ว

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

เสนองานวิจัยเรื่อง Enmeration of Bacteriophage by Drop Plate Method ในการประชุมวิชาการ Third Asia-Pacific Conference on Agriculture Biotechnology: 10-15 November 1996, Hua Hin, Thailand และจะเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Total Plate Count Determinations of Food Samples by Drop Plate Method ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ให้ไปเสนอผลงานวิจัยนี้ไปแล้ว

//การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย