1. ชื่อหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมประชาชนในเขตภาคเหนือ

Environmental Research Unit of the People in Northern Thailand

ภาควิชา : สถิติ

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

1. อาจารย์พุฒิพงษ์ พุกกะมาน

ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย

2. ผศ.อันธิกา สุปริยศิลป์

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

ปัญหาสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในภาคเหนือ กำลังได้รับความสนใจ จากประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เช่นปัญหาการขจัดขยะมูลฝอย การบุกรุก ทำลายป่า มลภาวะในบรรยากาศและในน้ำรวมถึงการระบาดหรือแพร่กระจายของโรคบาง ชนิด เช่น เอดส์ และวัณโรค เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ข้อเท็จจริง เพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงให้ประชาชนในเขตจังหวัดภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในเขตจังหวัดภาคเหนือ 4.2 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ

4.3 ให้คำปรึกษางานวิจัยและสถิติในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแพทย์ สังคมศาสตร์ การศึกษา ฯลฯ

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่

- อุบัติการผู้ป่วยด้วยโรค Thalassemia ในจังหวัดภาคเหนือ

- พฤติกรรมและการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

6. อุปกรณ์/เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว

6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม printer

6.2 เครื่องถ่ายเอกสาร

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

- สถิติวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย

//การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย