1. ชื่อหน่วยวิจัย

การผลิตโปรตีน

Protein Production

ภาควิชา : เคมี

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย

2. อ.ดร.ภควรรณ หนองขุ่นสาร

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

เมล็ดมัสตาร์ดเป็นเมล็ดพืชอีกชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณไขมันและโปรตีนทั้งเมล็ดซึ่งมีมากถึง 42 และ 36% ตามลำดับ หลังจากการแยกไขมันออกจากเมล็ดโดยการบีบอัดแล้วผงมัสตาร์ดที่ได้จะถูกนำไปทำปฏิกิริยากับน้ำทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส โดยอาศัยเอนไซม์ซินิกริเนส (sinigrinase) หรือไมโรซิน (myrosin)ซึ่งพบในผงมัสตาร์ดทำให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยอิลิลไฮโซไธโอไซยาเนต (allyl isothio- cyanate, AIT) ซึ่งเป็นสารหอมระเหยให้กลิ่นหอมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาต่างๆ สำหรับกากมัสตาร์ดและน้ำที่เหลือจากปฏิกิริยาซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนจะถูกบีบแยกออกจากกันโดยกาก จะใช้เป็นปุ๋ยและน้ำถูกกำจัดเป็นของเสีย ซึ่งจะเห็นว่ากระบวนการผลิต AIT ในอุตสาหกรรมนั้น ยังไม่ได้มีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ดังนั้นจึงน่าจะมีความพยายามหาวิธีการนำกากมัสตาร์ดและ น้ำเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมันหอมระเหยมาแยกโปรตีน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของกากมัสตาร์ด และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4.1 หาวิธีการสกัดแยกโปรตีนจากกากมัสตาร์ดและน้ำเหลือทิ้งจากปฏิกิริยาการผลิตน้ำมันหอมระเหย

4.2 ศึกษาองค์ประกอบของกรดอะมิโนและปริมาณกรดอะมิโนในโปรตีนที่แยกได้

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินอยู่

ทำการแยกโปรตีนจากกากมัสตาร์ดและน้ำทิ้งมัสตาร์ด

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้วง

6.1 เครื่องเหวี่ยง sorvall

6.2 shaker bath

6.3 spectronic 21

6.4 เครื่อง gas cheromatography

6.5 เครื่อง gas chromatography-mass-spectrometry

7. ผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

เริ่มแยกโปรตีนได้และพยายามหาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกโปรตีนให้ได้มากที่สุด

/ /การวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย